Пријављивање промена

Ради благовременог ажурирања података који су битни за упис у именик, као и других битних чињеница из надлежности Коморе, а које обухватају: промену личних података, промену адресе, односно пребивалишта, полагање стручног испита, почетак специјалистичког стажа, полагање специјалистичког испита и испита из уже специјализације, стицању назива примаријус, односно наставно-научног звања, промену послодавца, промену огранка, престанак/заснивање радног односа, и др., чланови Фармацеутске коморе Србије су дужни да огранку Коморе коме припадају пријаве све промене у року од 30 дана од дана сазнања за те промене, односно чињенице (члан 13. Закона о коморама здравствених радника).

Захтев у папирној форми можете преузети ОВДЕ и са доле наведном документацијом поднети лично или путем поште на адресу:  

 • Огранак Београд- Београд, Мутапова 25, пон.-пет. од 8-16 ч;
 • Огранак Војводина - Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 II / 204, пон.-пет. од 8-16 ч;
 • Огранак Крагујевац - Крагујевац, Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, пон.-пет. од 8-16 ч;
 • Огранак Ниш са КиМ - Ниш, Зеленгорска 4, локал L2, пон.-пет. од 8-16 ч; 

Уз захтев се прилажу следећа докумената, зависно од промене за коју се захтев подноси:

 • У случају промене имена, презимена, адресе и/или пребивалишта - очитана копија личне карте
 • У случају промене послодавца или заснивања/престанка радног односа - Уверење о стажу осигурања (Републички фонд за ПИО) или пријава/одјава на обавезно социјално осигурање (ЦРОСО) - подноси се један од наведених докумената у оригиналу/овереној копији (Комора може по службеној дужности да прибави документ prijavе на обавезно социјално осигурање од ЦРОСО - само од тренутног послодавца).
 • Када је наступила незапосленост - Уверење о незапослености (Национална служба за запошљавање) - подноси се у оригиналу/овереној копији.
 • Након полагања стручног испита - Уверење/Потврда о положеном стручном испиту (Министарство здравља, односно други надлежни орган) -  подноси се у овереној копији, уколико је као доказ поднета оверена копија потврде, након издавања уверења обавезно је као доказ доставити оверену копију уверења.
 • Након положеног специјалистичког испита - Диплома о положеном специјалистичком испиту/Решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству (Образовна високошколска установа) - подноси се у овереној копији.
 • Након почетка обављања специјалистичког стажа - Решење о давању сагласности на одобрену специјализацију (Министарство здравља) и копија индекса (образовна високошколска установа) - подноси се у копији.
 • Након стицања наставно-научног звања или стручног назива примаријус - Уверење о стеченом наставно-научном звању, односно називу примаријус (Образовна високошколска установа) - подноси се у овереној копији.
 • Само за осниваче здравствене установе/приватне праксе - Решење о регистрацији/брисању здравствене установе/приватне праксе (АПР) - подноси се у копији (Комора може да прибави документ увидом у регистар АПР-а).
 • Када је остварено право на пензију - Решење о пензији или привремено решење о пензији (Републички фонд за ПИО) - подноси се у овереној копији (Комора може по службеној дужности, уз сагласност странке, да прибави документ из ПИО).
 • Само запослени у случају промене огранка Коморе, када послодавац остаје исти - Потврда послодавца о промени огранка, односно организационе јединице у оквиру здравствене установе - подноси се у оригиналу.

Додатна информација за чланове Коморе који су престали са радом/обављањем апотекарске делатности у здр. установи/апотеци приватна пракса: Члан може добити статус добровољног члана Коморе, ако то жели, али је дужан да Комори поред обрасца ЕВ-2 и М обрасца одјаве са обавезног социјалног осигурања, достави и потписану Изјаву о статусу (преузмите изјаву).

РОКОВИ: Поступајући по захтеву, Фармацеутска комора Србије у року од 15 дана од дана пријема уредног захтева издаје Решење о упису у Именик промене података.

ПРЕДАЈА НЕУРЕДНОГ ЗАХТЕВА: У случају да је поднети захтев неуредан, Фармацеутска комора Србије у року од 8 од дана пријема захтева обавештава подносиоца захтева на који начин да отклони неправилности у поднетом захтеву. Рок за уређење неуредног захтева је 8 дана од дана од пријема обавештења.

ЖАЛБА: На Решење о упису у Именик промене података може се изјавити жалба. Жалба се подноси Огранку Коморе који је издао решење у року од 15 дана од обавештавања странке о решењу. Рок за одлучивање надлежног органа је 60 дана од дана када је предата уредна жалба.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ: Чланом 52. Закона предвиђена је новчана казна од 10.000 до 50.000 динара уколико здравствени радник не обавести надлежну комору о горе наведеним променама.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ: Не постоје

НАПОМЕНА: У складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), потребно је да подносиоц захтева добије информацију о прикупљању података о личности (преузмите информацију) и потпише Изјаву о обавештености (преузмите изјаву).

Овлашћено лице Фармацеутске коморе Србије за заштиту података о личности, Гордана Вукичевић Мркшић, дипл.правник., тел: 011/3243144

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10

Deprecated: preg_replace_callback(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/system/core/init.php on line 92
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за ХПВ
Пронађи саветникаФармацеутска комора
804
Укупан број саветника
1k+
Број апотека са саветницима
119
Број градова/места
40841
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs