Пријављивање промена

Ради благовременог ажурирања података који су битни за упис у именик, као и других битних чињеница из надлежности Коморе, чланови Фармацеутске коморе Србије су дужни да огранку Коморе коме припадају пријаве све промене у року од 30 дана од дана сазнања за те промене, односно чињенице (члан 13. Закона о коморама здравствених радника), а које обухватају: промена личних података, промена адресе, односно пребивалишта, промена послодавца, промена организационе јединице у оквиру истог послодавца, промена Огранка Коморе, почетак рада (заснивање радног односа), положен стручни испит, почетак специјалистичког стажа, положен специјалистички испит и испит из уже специјализације, стицање назива примаријус, односно наставно-научног звања, престанак рада (незапосленост), привремена спреченост за рад (све врсте боловања), породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета, почетак, одлазак у старосну/инвалидску/старосну пензију.

Захтев у папирној форми можете преузети ОВДЕ и са доле наведном документацијом поднети лично или путем поште на адресу:

•    Огранак Београд - Београд, Мутапова 25, пон.-пет. од 8-16 ч;
•    Огранак Војводина - Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 II / 204, пон.-пет. од 8-16 ч;
•    Огранак Крагујевац - Крагујевац, Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, пон.-пет. од 8-16 ч;
•    Огранак Ниш са КиМ - Ниш, Зеленгорска 4, локал L2, пон.-пет. од 8-16 ч; 

Уз захтев се прилажу следећа докумената, зависно од промене за коју се захтев подноси:

•    Промене имена, презимена, адресе и/или пребивалишта - Очитана копија личне карте. У случају промене имена и презимена неопходна је израда нове ИД картице која се наплаћује 1.000 динара (на текући рачун Коморе).
•    Промене послодавца или заснивања/престанка радног односа - Уверење о стажу осигурања (Републички фонд за ПИО) или пријава/одјава на обавезно социјално осигурање (ЦРОСО) - подноси се један од наведених докумената у оригиналу/овереној копији (Комора може по службеној дужности да прибави документ пријаве на обавезно социјално осигурање од ЦРОСО - само од тренутног послодавца).
•    Положен стручни испит - Уверење/Потврда о положеном стручном испиту (Министарство здравља, односно други надлежни орган) -  подноси се у овереној копији, уколико је као доказ поднета оверена копија потврде, након издавања уверења обавезно је као доказ доставити оверену копију уверења.
•    Положен специјалистички испит - Диплома/Уверење о положеном специјалистичком испиту/Решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству (Образовна високошколска установа) - подноси се у овереној копији.
•    Почетак обављања специјалистичког стажа - Решење о давању сагласности на одобрену специјализацију (Министарство здравља) и копија индекса (образовна високошколска установа) - подноси се у копији.
•    Стицање наставно-научног звања или стручног назива примаријус - Уверење о стеченом наставно-научном звању, односно називу примаријус (Образовна високошколска установа) - подноси се у овереној копији.
•    Запослени у случају промене огранка Коморе, када послодавац остаје исти - Потврда послодавца о промени огранка, односно организационе јединице у оквиру здравствене установе - подноси се у оригиналу.
•    Запослени у случају промене организационе јединице у оквиру истог послодавца - Потврда послодавца о промени организационе јединице у оквиру здравствене установе - подноси се у оригиналу.
•    Само за осниваче здравствене установе/приватне праксе - Решење о регистрацији/брисању здравствене установе/приватне праксе (АПР) - подноси се у копији (Комора може да прибави документ увидом у регистар АПР-а).
•    Незапосленост - Уверење о незапослености (Национална служба за запошљавање) - подноси се у оригиналу/овереној копији.
•    Привремена спреченост за рад - Дознака издата од надлежног Дома здравља.
•    Породиљско одсуство, одсуство ради неге детета и одсуство ради посебне неге детета - Потврда послодавца или Дознака издата од надлежног дома здравља или Решење издато од општинске или градске управе о праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета.
•    Одлазак у старосну / инвалидску пензију - Решење о пензији или привремено решење о пензији (Републички фонд за ПИО) - подноси се у овереној копији (Комора може по службеној дужности, уз сагласност странке, да прибави документ из ПИО).

Пријављивање промена (незапосленост, привремена спреченост за рад, породиљско одсуство, одсуство ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета и одлазак у пензију) је од изузетног значаја по питању спречавања злоупотребе лиценце, али и по питању остваривања права - ослобађање од чланарине за текућу годину, из члана 17. став 5. Статута Фармацеутске коморе Србије.

Додатна информација за чланове Коморе који су престали са радом/обављањем апотекарске делатности у здр. установи/апотеци приватна пракса: Члан може добити статус добровољног члана Коморе, ако то жели, али је дужан да Комори поред обрасца ЕВ-2 и М обрасца одјаве са обавезног социјалног осигурања, достави и потписану Изјаву о статусу (преузмите изјаву).

РОКОВИ: Поступајући по захтеву, Фармацеутска комора Србије у року од 15 дана од дана пријема уредног захтева издаје Решење о упису у Именик промене података.

ПРЕДАЈА НЕУРЕДНОГ ЗАХТЕВА: У случају да је поднети захтев неуредан, Фармацеутска комора Србије у року од 8 од дана пријема захтева обавештава подносиоца захтева на који начин да отклони неправилности у поднетом захтеву. Рок за уређење неуредног захтева је 8 дана од дана од пријема обавештења.

ЖАЛБА: На Решење о упису у Именик промене података може се изјавити жалба. Жалба се подноси Огранку Коморе који је издао решење у року од 15 дана од обавештавања странке о решењу. Рок за одлучивање надлежног органа је 60 дана од дана када је предата уредна жалба.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ: Уколико члан не обавести Комору о наведеним променама, у прописаном року, Комора иницира покретање прекршајног поступка код Министарства здравља, Сектора за инспекцијске послове, а прописане новчане казне за овај прекршај су у износу од 10.000,00 до 50.000,00 динара (у складу са чланом 52. Закона о коморама здравствених радника).

ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ: Не постоје.

НАПОМЕНА: У складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), потребно је да подносилац захтева добије информацију о прикупљању података о личности (преузмите информацију) и потпише Изјаву о обавештености (преузмите изјаву).

Овлашћено лице Фармацеутске коморе Србије за заштиту података о личности, Гордана Вукичевић Мркшић, дипл.правник, тел: 011/3243144

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за вакцинацију
Саветник за хипертензију
Саветник за новоуведени лек
Пронађи саветникаФармацеутска комора
920
Укупан број саветника
527
Број апотека са саветницима
146
Број градова/места
76932
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs