Управни одбор ФКС

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина коморе, Управни одбор, Надзорни одбор, Етички одбор, Комисија за посредовање, Директор коморе и Суд части.

 

Управни одбор је орган управљања Коморе који води пословну политику и извршава обавезе Коморе на основу закона, Статута, општих аката Коморе и одлука Скуштине Коморе. Управни одбор има 11 чланова, које бира Скупштина Коморе из реда својих чланова.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године.

ПОСЛОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

Управни одбор, поред послова утврђених законом у оквиру своје надлежности, обавља следеће послове:

 • Доноси план рада Управног одбора
 • Доноси пословник о свом раду и општа акта која не доноси Скупштина Коморе
 • Доноси предлог одлуке о висини чланарине и начину наплате
 • Доноси предлог одлуке о висини накнаде за упис у именик чланова Коморе за издавање и обнављање лиценце, као и за издавање извода, уверења и потврда
 • Утврђује предлог за почасног члана Коморе и донатора Коморе
 • Одлучује по жалбама на одлуке директора Коморе када је то прописано законом
 • Решава о жалбама на решење огранка Коморе о упису у именик Коморе и на поступак издавања уверења о чињеницама о којима Комора води евиденцију у складу са законом
 • Одлучује о употреби средстава Коморе до висине утврђене Одлуком Скупштине Коморе
 • Обавља и друге послове у складу са овом Одлуком, општим актима Коморе и послове које му повери Скупштина и други органи Коморе

Управни одбор има свој Пословник о раду, којим су ближе утврђени начин и критеријуми за његов рад.

Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београду дана 9.5.2022. године донела је Одлуку да се на дужност председника, заменика председника и чланова Управног одбора бирају: 

Председник Управног одбора: ТАТЈАНА ШИПЕТИЋ, Београд

Заменик председника Управног одбора: МАРИЈА ГОЛУБОВИЋ-МАРКОВИЋ, Београд 

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

 • АЊА СТАНОЈЛОВИЋ, Београд
 • ЗОРИЦА МАЛИШИЋ, Београд
 • ИВАНА ЦВЕТАНОВСКИ, Нови Сад
 • ИВАН ДИВАЦ, Краљево
 • ЈЕЛЕНА МАЈКИЋ, Ниш
 • МИЛАН РАДОВИЋ, Крушевац
 • МИРЈАНА МАНОЈЛОВИЋ, Лозница
 • РАДИЦА СЕЛИЋ, Велико Градиште
 • ТАМАРА БОЖИЛОВИЋ, Ветерник

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за вакцинацију
Саветник за хипертензију
Саветник за новоуведени лек
Пронађи саветникаФармацеутска комора
887
Укупан број саветника
527
Број апотека са саветницима
146
Број градова/места
53475
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs