Фармацеути у Србији

Организовање и спровођење апотекарске делатности, као интегралног дела система здравствене заштите у Републици Србији, обавља се у складу са законом којим се уређује здравствена заштита, здравствено осигурање, лекови и медицинска средства, као и Водичем добре апотекарске праксе (у даљем тексту: Водич ДАП). 

Новим Законом о здравственој заштити (у даљем тексту: Закон) који је ступио на снагу априла 2019. године унете су значајне новине у организовању апотекарске делатности, а промене се пре свега огледају у проширењу обима апотекарске делатности и улоге магистра фармације у систему здравствене заштите. 

Магистар фармације данас, поред снабдевања и издавања лекова и медицинских средства, има веома значајну улогу у спровођењу превентивних мера за очување, заштиту и унапређење здравља становништва, унапређивању фармакотерапијских мера и поступака у рационалној примени лекова и медицинских средстава, као и праћењу исхода терапије у циљу њене оптимизације и побошања исхода лечења. 

Магистар фармације у Републици Србији, у складу са Законом, је здравствених радник са завршеним одговарајућим интегрисаним академским студијама фармацеутске струке. 

Едукација будућих магистра фармације у Републици Србији одвија се у складу са Директивом Европске уније (ЕУ) 2005/36/ЕЦ (3) и траје најмање пет година, укључујуcћи најмање 9 семестра (4,5 године) теоријске и практичне обуке и 1 семестар (6 месеци) студентске стручне праксе у апотеци, и има 300 ЕСПБ бодова. Након завршених студија магистри фармације могу да усавршавају своја знања уписом на: докторске академске студије, специјалистичке академске студије и специјализације здравствених радника.

Магистар фармације може обављати здравствену делатност (самостално пружање здравствене заштите, без непосредног надзора другог здравственог радника) у здравственој установи, односно приватној пракси ако је поред обављеног стажа и положеног стручног испита, добио, односно обновио лиценцу. Издавање, обнављање и одузимање лиценце здравственим радницима јесте поступак који спроводи Фармацеутска комора Србије.  Лиценца се издаје, односно обнавља на период од 7 година, осим у случају магистра фармације преко 70 година старости, када се издаје, односно обнавља на период од годину дана. 
Магистри фармације обављају апотекарску делатност у складу са стручним стандардима, усвојеним водичима добре праксе, протоколима лечења и кодексом професионалне етике. За свој рад они преузимају стручну, етичку, казнену, материјалну и дисциплинску одговорност. Магистар фармације има право и дужност да у току рада стално прати развој фармацеутске науке, као и других одговарајућих наука, и да се стручно усавршава, ради одржавања и унапређивања квалитета свог рада. 
Етички кодекс фармацеута Србије је обавезујући за све чланове Фармацеутске коморе Србије. Овај кодекс промовише принципе професионалне етике ради успостављања етичког понашања чланова Коморе у обављању апотекарске делатности.
Опис послова магистра фармације дефинисан је Законом, а затим ближе уређен Водичем ДАП који доноси Фармацеутска комора Србије уз сагласност министра здравља. 


У складу са Законом апотекарска делатност обухвата:
1) снабдевање становништва, здравствених установа, приватне праксе и других правних лица лековима и медицинским средствима, у складу са законом;
2) спровођење превентивних мера за очување, заштиту и унапређење здравља становништва, односно промоцију здравља, превенцију болести и здравствено васпитање;
3) издавање лекова и медицинских средстава, уз давање савета о њиховом чувању, року употребе, примени, нежељеним реакцијама и интеракцијама, правилној употреби и одлагању;
4) унапређивање фармакотерапијских мера и поступака у рационалној примени лекова и медицинских средстава и пружање информација општој и стручној јавности о лековима и медицинским средствима, у складу са законом;
5) учешће у изради и спровођењу фармакотерапијских протокола;
6) пријављивање нежељених догађаја и нежељених реакција на лекове и медицинска средства, односно фалсификованих лекова и медицинских средстава, у складу са законом којим се уређују лекови и законом којим се уређују медицинска средства;
7) праћење исхода терапије, у циљу оптимизације терапије и побољшања исхода лечења, праћењем одређених параметара;
8) указивање на могуће интеракције лекова са другим лековима, храном и др., као и избегавање нежељеног терапијског дуплирања примене лекова;
9) израду и издавање магистралних, односно галенских лекова;
10) повлачење, односно повраћај лекова и медицинских средстава из промета на мало у складу са законом и смерницама добре праксе у дистрибуцији;
11) управљање фармацеутским отпадом, у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом;
12) сарадњу са другим здравственим радницима у вези са применом лекова и медицинских средстава;
13) друге фармацеутске услуге и послове апотекарске делатности, у складу са законом.

У скалду са Законом апотеком руководи одговорни магистар фармације, или магистар фармације са одговарајућом специјализацијом, који је одговоран за стручност рада апотеке. 

Услуге које магистри фармације пружају у јавним апотекама и њихов садржај дефинисане су Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите, на следећи начин:

1.    Издавање лека односно медицинског средства на рецепт, односно налог
2.    Превентивно саветовање о рационалној и правилној примени лека односно медицинског средства односно медицинско-техничког помагала
3.    Унапређење фармакотерапијских мера и поступака ради рационалне употребе и прописивања лека, медицинског средства и медицинско-техничког помагала
4.    Праћење и пријава нежељене реакције на лек
5.    Израда и издавање магистралног, односно галенског лека.

Према наведеном Правилнику дефинисане су само базичне фармацеутске услуге. Обзиром на ширину дефиниције апотекарске делатности, у Водичу ДАП прописани су стандарди и смернице за спровођење и других фармацеутских услуга као што је преглед употребе лекова и праћење одређених параметара ради оптимизације терапије. 

Уколико посматрамо магистра фармације у Републици Србији, у ширем контексту, његова важна улога препозната је у следећим сегментима:  

•    Доступност лекова: Фармацеути осигуравају да пацијенти имају приступ потребним лековима и правилно обавештавају пацијенте о правилној употреби лекова. То помаже у контроли болести и спречава компликације.
•    Саветовање и едукација: Фармацеути пружају савете и едукацију пацијентима о њиховим лековима, као и о начинима одржавања здравља и превенцији болести.
•    Фармацеутски мониторинг: Пратећи пацијенте током терапије, фармацеути могу да идентификују и реше потенцијалне проблеме, попут интеракција лекова или нежељених ефеката.
•    Истраживање и развој: Фармацеути играју кључну улогу у истраживању и развоју нових лекова и терапија, чиме доприносе напретку медицине.
•    Здравствена политика: Фармацеути могу да допринесу обликовању здравствене политике и смерница, пружајући стручно мишљење и информације о лековима.
•    Борба против пандемија: Током пандемија, фармацеути су кључни у дистрибуцији вакцина и лекова, као и у обуци здравствених радника за правилну примену.
•    Контрола инфекција: У болницама, фармацеути играју улогу у контроли инфекција кроз управљање антимикробном терапијом и праћење правилног руковања лековима.

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за вакцинацију
Саветник за хипертензију
Саветник за новоуведени лек
Пронађи саветникаФармацеутска комора
887
Укупан број саветника
527
Број апотека са саветницима
146
Број градова/места
53475
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs