Престанак чланства

Обавезни члан Коморе који је престао са обављањем апотекарске делатности, а не жели да остане добровољни члан Коморе, може поднети захтев за престанак чланства. 

Добровољни члан Коморе који не обавља/није почео да обавља апотекарску делатност, може увек, кад то жели, поднети захтев за престанак чланства. 

Захтев за испис из именика Коморе подноси се преко надлежног огранка Коморе. 

Захтев у папирној форми можете преузети ОВДЕ и са доле наведном документацијом поднети лично или путем поште на адресу:  

  • Огранак Београд- Београд, Мутапова 25, пон.-пет. од 8-16 ч;
  • Огранак Војводина - Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 II / 204, пон.-пет. од 8-16 ч;
  • Огранак Крагујевац - Крагујевац, Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, пон.-пет. од 8-16 ч;
  • Огранак Ниш са КиМ - Ниш, Зеленгорска 4, локал L2, пон.-пет. од 8-16 ч; 

Уз захтев се прилажу следећа докумената:

  • Уверење о стажу осигурања (Републички фонд за ПИО) или одјава на обавезно социјално осигурање (ЦРОСО) - уколико је основ за испис престанак обављања здравствене делатности; подноси се један од наведених докумената у оригиналу/овереној копији.  
  • Решење о брисању апотеке приватне праксе из Регистра предузетника (Агенција за привредне регистре) - подноси се у копији (Комора може да прибави документ увидом у регистар АПР-а).
  • Доказ о плаћеним чланаринама - само у случају да уплате нису евидентиране у електронској бази Коморе; прилаже се други примерак налога за уплату или извод са пословног рачуна странке.
  • Изјава о необављању здравствене делатности, у области апотекарске делатности (преузмите изјаву)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ: У складу са Законом о здравственој заштити, комора по службеној дужности привремено одузима лиценцу здравственом раднику који је исписан из именика надлежне коморе. Привремено одузимање лиценце може трајати до поновног уписа здравственог радника у именик коморе, под условима прописаним овим Законом и таква лиценца важи за преостали период важења претходно издате лиценце. Здравствени радник коме је комора одузела лиценце, дужан је да у року од пет радних дана од дана достављања решења о одузимању лиценце, достави надлежној комори раније издату лиценцу и ИД картицу.

РОКОВИ: Поступајући по захтеву, Фармацеутска комора Србије у року од 15 дана од дана пријема уредног захтева издаје Решење о испису из именика чланова Фармацеутске коморе Србије.

ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА КОЈИ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЛИ ПРЕДАЈА НЕПОТПУНОГ ЗАХТЕВА: У случају да поднети захтев не испуњава прописане услове, донеће се решење којим се одбија испис из именика. У случају да је захтев непотпун, Фармацеутска комора Србије у року од 8 од дана пријема захтева позива подносиоца захтева да допуни захтев. Рок за допуну захтева је 8 дана од дана од пријема закључка. Уколико подносиоц захтева не поступи по закључку, донеће се решење којим се одбија испис из именика. 

ЖАЛБА: На Решење о испису из именика чланова Фармацеутске коморе Србије може се изјавити жалба. Жалба се подноси огранку Коморе који је издао решење у року од 15 дана од дана достављања  решења. Рок за одлучивање надлежног органа је 60 дана од дана када је предата уредна жалба.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ: Чланство у комори је обавезно за здравствене раднике који као професију обављају здравствену делатност. Новчаном казном од 30.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај здравствени радник уколико се не учлани у надлежну комору здравствених радника. 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ: Не постоје финансијски издаци.

ПРИКУПЉАЊЕ I ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ: У складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), потребно је да подносиоц захтева добије информацију о прикупљању података о личности (преузмите информацију) и потпише Изјаву о обавештености (преузмите изјаву).

Овлашћено лице Фармацеутске коморе Србије за заштиту података о личности, Гордана Вукичевић Мркшић, дипл.правник., тел: 011/3243144

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10

Deprecated: preg_replace_callback(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/system/core/init.php on line 92
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за ХПВ
Пронађи саветникаФармацеутска комора
804
Укупан број саветника
1k+
Број апотека са саветницима
119
Број градова/места
40841
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs