Престанак чланства

Обавезни члан Коморе који је престао са обављањем апотекарске делатности, а не жели да остане добровољни члан Коморе, може поднети захтев за престанак чланства. 

Добровољни члан Коморе који не обавља/није почео да обавља апотекарску делатност, може увек, кад то жели, поднети захтев за престанак чланства. 

Захтев за испис из именика Коморе подноси се преко надлежног огранка Коморе. 

Захтев у папирној форми можете преузети ОВДЕ и са доле наведном документацијом поднети лично или путем поште на адресу:  

  • Огранак Београд- Београд, Мутапова 25, пон.-пет. од 8-16 ч;
  • Огранак Војводина - Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 II / 204, пон.-пет. од 8-16 ч;
  • Огранак Крагујевац - Крагујевац, Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, пон.-пет. од 8-16 ч;
  • Огранак Ниш са КиМ - Ниш, Зеленгорска 4, локал L2, пон.-пет. од 8-16 ч; 

Уз захтев се прилажу следећа докумената:

  • Уверење о стажу осигурања (Републички фонд за ПИО) или одјава на обавезно социјално осигурање (ЦРОСО) - уколико је основ за испис престанак обављања здравствене делатности; подноси се један од наведених докумената у оригиналу/овереној копији.  
  • Решење о брисању апотеке приватне праксе из Регистра предузетника (Агенција за привредне регистре) - подноси се у копији (Комора може да прибави документ увидом у регистар АПР-а).
  • Доказ о плаћеним чланаринама - само у случају да уплате нису евидентиране у електронској бази Коморе; прилаже се други примерак налога за уплату или извод са пословног рачуна странке.
  • Изјава о необављању здравствене делатности, у области апотекарске делатности (преузмите изјаву)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ: У складу са Законом о здравственој заштити, комора по службеној дужности привремено одузима лиценцу здравственом раднику који је исписан из именика надлежне коморе. Привремено одузимање лиценце може трајати до поновног уписа здравственог радника у именик коморе, под условима прописаним овим Законом и таква лиценца важи за преостали период важења претходно издате лиценце. Здравствени радник коме је комора одузела лиценце, дужан је да у року од пет радних дана од дана достављања решења о одузимању лиценце, достави надлежној комори раније издату лиценцу и ИД картицу.

РОКОВИ: Поступајући по захтеву, Фармацеутска комора Србије у року од 15 дана од дана пријема уредног захтева издаје Решење о испису из именика чланова Фармацеутске коморе Србије.

ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА КОЈИ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЛИ ПРЕДАЈА НЕПОТПУНОГ ЗАХТЕВА: У случају да поднети захтев не испуњава прописане услове, донеће се решење којим се одбија испис из именика. У случају да је захтев непотпун, Фармацеутска комора Србије у року од 8 од дана пријема захтева позива подносиоца захтева да допуни захтев. Рок за допуну захтева је 8 дана од дана од пријема закључка. Уколико подносиоц захтева не поступи по закључку, донеће се решење којим се одбија испис из именика. 

ЖАЛБА: На Решење о испису из именика чланова Фармацеутске коморе Србије може се изјавити жалба. Жалба се подноси огранку Коморе који је издао решење у року од 15 дана од дана достављања  решења. Рок за одлучивање надлежног органа је 60 дана од дана када је предата уредна жалба.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ: Чланство у комори је обавезно за здравствене раднике који као професију обављају здравствену делатност. Новчаном казном од 30.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај здравствени радник уколико се не учлани у надлежну комору здравствених радника. 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ: Не постоје финансијски издаци.

ПРИКУПЉАЊЕ I ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ: У складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), потребно је да подносиоц захтева добије информацију о прикупљању података о личности (преузмите информацију) и потпише Изјаву о обавештености (преузмите изјаву).

Овлашћено лице Фармацеутске коморе Србије за заштиту података о личности, Гордана Вукичевић Мркшић, дипл.правник., тел: 011/3243144

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за вакцинацију
Саветник за хипертензију
Саветник за новоуведени лек
Пронађи саветникаФармацеутска комора
920
Укупан број саветника
527
Број апотека са саветницима
146
Број градова/места
76932
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs