Детаљна процедура и потребна документација за учлањење обавезних чланова коморе

Захтев за упис у Именик чланова Фармацеутске коморе Србије – попунити читко штампаним словима
преузмите ЕВ-1 у пдф формату.

Потребна документа за упис у Именик Фармацеутске коморе Србије

  • Фотокопија личне карте (ако је биометријска да буде исчитана)
  • Оверена фотокопија или фотокопија универзитетске дипломе уз оригинал документ на увид (нострификовану диплому стечену у иностранству)
  • Оверена фотокопија или фотокопија уверења о положеном стручном испиту уз оригинал документ на увид
  • Оверена фотокопија или фотокопија дипломе о положеном специјалистичком испиту уз оригинал документ на увид (односно акт о започетој специјализацији)
  • Оверена фотокопија или фотокопија уверења о стеченом наставном или научном звању, односно називу примаријуса уз оригинал документ на увид
  • Две фотографије димензије 30 x 35 мм
  • Фотокопију Решења надлежног органа о обављању приватне праксе - за осниваче (Решење Министарства здравља РС и АПР-а) (напомена: решење од АПР-а може прибавити Комора по службеној дужности или сама странка)
  • Доказ о радноправном статусу - запослењу (уколико је здравствени радник запослени): М пријава на осигурање (напомена: може прибавити Комора по службеној дужности или сама странка) 
  • Уверење о држављанству (напомена: може прибавити Комора по службеној дужности или сама странка, и то само за лица која поседују стару личну карту)

 

ВАЖНО: Уколико се ради о поступку покренутом по захтеву странке, странка има право да сама прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција. Ово право странке је установљено као изузетак од правила да је орган дужан да податке прибави по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање у поступку који се покреће по захтеву странке, ако се ради о личним подацима и ако постоји изричита изјава странке у писаној форми (Образац 1).

НАПОМЕНА: У случају да подносилац захтева није у могућности да достави оригинал документ на увид, тамо где се on тражи, фотокопија мора бити оверена од стране надлежног органа за оверу, а то је суд, односно општински орган управе или јавни бележник (нотар). Подносилац захтева који је као доказ поднео оверену фотокопију, односно фотокопију уверења уместо дипломе, тамо где се то као доказ тражи, дужан је да након издавања дипломе као доказ поднесе оверену фотокопију, односно фотокопију дипломе уз оригинал документ на увид.

За измену података потребно је поднети:
Захтев за упис у Именик чланова Фармацеутске Коморе Србије - промена података
Преузмите ЕВ-2 у пдф формату.
Подносе се документа која трпе промене.

Извршите уплату на рачун Фармацеутске коморе Србије 325-9500900015066-04 путем налога за уплату:

Молимо Вас да у рубрици ПОЗИВ НА БРОЈ упишете своји ЈМБГ.

*Молимо вас да у рубрици ПОЗИВ НА БРОЈ упишете своји ИД број (уколико сте добили лиценцу) или ЈМБГ (уколико нисте добили лиценцу).

Горе наведену документацију (под 1. и 2.) и фотокопије потврда о уплаћеној чланарини и уписнини доставите лично или пошаљите поштом на адресу одговрајућег огранка

НАПОМЕНА:Одлуком Скупштине Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној, надокнада за упис у Именик чланова Коморе у случају неподношења уредне и благовремене документације од стране члана Коморе увећава се за 50% од износа надокнаде за упис у Именик односно за 1.500,00 динара

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10

Deprecated: preg_replace_callback(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/system/core/init.php on line 92
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за ХПВ
Пронађи саветникаФармацеутска комора
816
Укупан број саветника
1k+
Број апотека са саветницима
119
Број градова/места
41231
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs