Упис

Магистар фармације, односно дипломирани фармацеут постаје члан Фармацеутске коморе Србије уписом у Именик Коморе. Чланство у Комори је право и част свих магистра фармације, односно дипломираних фармацеута у Републици Србији.

Чланство у Комори је обавезно за магистре фармације, односно дипломиране фармацеуте који као професију обављају апотекарску делатност у Републици Србији у здравственим установама и другим облицима здравствене службе (приватна пракса) и за које је лиценца обавезна.

Чланство у Комори је добровољно за магистре фармације, односно дипломиране фармацеуте који су незапослени, не обављају послове здравствене делатности, у пензији су а нису радно ангажовани и држављани РС који живе и раде у иностранству. Разликујемо две категорије: 

 1. Добровољни чланови могу добити лиценцу под условима прописаним законом и у обавези су да сакупљају бодове учешћем на акредитованим програмима КЕ, у циљу обнове лиценце.
 2. Добровољни чланови који нису поднели захтев за издавање лиценце и исту нису добили немају ни обавезу сакупљања бодова. 

 

Даном започињања приправничког стажа, магистар фармације, односно дипломирани фармацеут дужан је да се упише у именик Коморе. Решење о упису у Именик чланова Фармацеутске коморе Србије, издаје се на период до дана исписа из Именика Коморе. При упису у Комору, магистру фармације се додељује идентификациони број (ИД број).

У Именик Фармацеутске коморе Србије, магистар фармације се може уписати као: магистар фармације, магистар фармације на приправничком стажу, магистар фармације са положеним стручним испитом, магистар фармације специјализант, магистар фармације специјалиста, магистар фармације примаријус, магистар фармације - наставно-научно звање.

Захтев за упис магистар фармације подноси огранку Коморе, према припадности члана и то тако што се припадност незапослених чланова одређује према пребивалишту, а припадност запослених према месту обављања здравствене делатности.

Захтев у папирној форми можете преузети ОВДЕ и са доле наведном документацијом поднети лично или путем поште на адресу:  

 • Огранак Београд- Београд, Мутапова 25, пон.-пет. од 8-16 ч;
 • Огранак Војводина - Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 II / 204, пон.-пет. од 8-16 ч;
 • Огранак Крагујевац - Крагујевац, Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, пон.-пет. од 8-16 ч;
 • Огранак Ниш са КиМ - Ниш, Зеленгорска 4, локал L2, пон.-пет. од 8-16 ч; 

Уз захтев се прилажу следећа докумената:

 • Лична карта (документ се подноси у очитаној копији)
 • Фотографија (две фотографије димензије 30x35mm са уписаним именом и презименом на полеђини)
 • Диплома или уверење о завршеним интегрисаним академским студијама другог степена на студијском програму фармација (Образовна високошколска установа)/Решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству (Агенција за квалификације), диплома, превод дипломе - документа се подносе у овереној копији; уколико је као доказ поднета оверена копија уверења, након издавања дипломе обавезно је као доказ доставити оверену копију дипломе.
 • Доказ о плаћеној накнади за упис у Именик Коморе у износу од 3.000,00 динара - копија или други примерак уплатнице о измиреним накнадама према Комори или извод са пословног рачуна странке (Број рачуна: 325-9500900015066-04; Сврха плаћања: Надокнада за упис у Именик коморе; Модел: не уписује се; Позив на број: Матични број (ЈМБГ) подносиоца захтева). 
 • Потврда послодавца о обављању приправничког стажа - само за приправнике; документ се подноси у оригиналу.
 • Уверење/Потврда о положеном стручном испиту (Министарство здравља, надлежни државни орган) - документ се подноси у овереној копији; уколико је као доказ поднета оверена копија потврде, након издавања уверења обавезно је као доказ доставити оверену копију уверења.
 • Диплома о положеном специјалистичком испиту или испиту из уже специјализације/Решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству (Образовна високошколска установа) - документ се подноси у овереној копији.
 • Решење о давању сагласности на одобрену специјализацију (Министарство здравља) и фотокопија индекса (Образовна високошколска установа) - подноси се након почетка обављања специјалистичког стажа; документа се подноси у копији.
 • Уверење о стеченом наставно-научном звању, односно називу примаријус (Образовна високошколска установа) -  документ се подноси у овереној копији.
 • Уверење о стажу осигурања (Републички фонд за ПИО) или пријава на обавезно социјално осигурање (ЦРОСО) - само за запослене; подноси се један од наведених докумената у оригиналу/овереној копији (Комора може по службеној дужности да прибави документ пријаве на обавезно социјално осигурање од ЦРОСО - само од тренутног послодавца).
 • Уверење о незапослености (Национална служба за запошљавање) - само за незапослене; документ се подноси у оригиналу/овереној копији.
 • Решење о пензији, односно привремено решење о пензији (Републички фонд за ПИО) - само када је остварено право на пензију; документ се подноси у овереној копији (Комора може по службеној дужности, уз сагласност странке, да прибави документ из ПИО).

НАПОМЕНА: Обавезни и добровољни чланови Фармацеутске коморе Србије дужни су да плаћају годишњу чланарину у износу од 5.500,00 динара и то закључно са 31. октобром текуће године, за ту годину. Више информација о годишњој чланарини ОВДЕ

РОКОВИ: Поступајући по захтеву, Фармацеутска комора Србије у року од 15 дана од дана пријема уредног захтева издаје Решење о упису у Именик чланова Фармацеутске коморе Србије.

ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА КОЈИ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЛИ ПРЕДАЈА НЕПОТПУНОГ ЗАХТЕВА: У случају да поднети захтев не испуњава прописане услове, донеће се решење којим се одбија упис у именик. У случају да је захтев непотпун, Фармацеутска комора Србије у року од 8 од дана пријема захтева позива подносиоца захтева да допуни захтев. Рок за допуну захтева је 8 дана од дана пријема закључка. Уколико подносиоц захтева не поступи по закључку, донеће се решење којим се одбија упис у именик.

ЖАЛБА: На Решење о упису у Именик Коморе може се изјавити жалба. Жалба се подноси огранку Коморе који је издао решење у року од 15 дана од дана достављања  решења. Рок за одлучивање надлежног органа је 60 дана од дана када је предата уредна жалба.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ: Чланство у комори је обавезно за здравствене раднике који као професију обављају здравствену делатност. Новчаном казном од 30.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај здравствени радник уколико се не учлани у надлежну комору здравствених радника. 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ: Висина накнаде за упис у Именик Коморе износи 3.000,00 динара. 

ПРИКУПЉАЊЕ I ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ: У складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), потребно је да подносиоц захтева добије информацију о прикупљању података о личности (преузмите информацију) и потпише Изјаву о обавештености (преузмите изјаву).

Овлашћено лице Фармацеутске коморе Србије за заштиту података о личности, Гордана Вукичевић Мркшић, дипл.правник., тел: 011/3243144

 

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за вакцинацију
Саветник за хипертензију
Саветник за новоуведени лек
Пронађи саветникаФармацеутска комора
920
Укупан број саветника
527
Број апотека са саветницима
146
Број градова/места
76932
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs