Facebook Image
Srpski Latinica

Organizacija Farmaceutske komore Srbije

Komora je osnovana u skladu sa Zakonom o komorama zdravstvenih radnika i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Direktor Farmaceutske komore Srbije zastupa i predstavlja Komoru, organizuje i rukovodi radom Komore i odgovoran je za zakonitost rada Komore.
Komoru predstavljaju i predsednik Skupštine Komore i predsednik Upravnog odbora Komore.

Članstvo u Komori obavezno je za sve dipomirane farmaceute/magistre farmacije koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi.

Komora može imati počasne članove - izabrana lica koja su doprinela radu i uslovima za ostvarivanje interesa i ciljeva Komore.

Organi Komore su organizovani tako da obezbeđuju ravnopravnu zastupljenost svih ogranaka Komore, a isto tako obezbeđuju ravnopravno učešće u radu i odlučivanju onih farmaceuta koji obavljaju profesiju u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi.

Komoru čine ogranci Komore kao organizacione jedinice, i to: Ogranak Beograd, Ogranak Vojvodina, Ogranak Niš sa KiM i Ogranak Kragujevac.

Šema organizacije

Napomena: Slika je aktivna i klikom na kućicu prelazi se na željenu stranu.

Organizaciona šema Ogranak Beograd Ogranak Kragujevac Ogranak Vojvodina Ogranak Niš sa KiM Odbor ogranka Predsednik ogranka Klub članova skupštine Sud časti I stepena Komisija za posredovanje Sekretar ogranka Stručna služba Skupština komore Upravni odbor Nadzorni odbor Etički odbor Komisija za posredovanje

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs