CI


POMOĆ ČLANOVIMA KOMORE - NOVA ODLUKA

Ažurirano 05.8.2020 godine

Nakon Odluke iz marta meseca koja se odnosila na pomoć članovima Farmaceutske komore Srbije u vreme vanrednog stanja, Upravni odbor je na 5.

Nakon Odluke iz marta meseca koja se odnosila na pomoć članovima Farmaceutske komore Srbije u vreme vanrednog stanja, Upravni odbor je na 5. sednici (4. elektronskoj) koja je održana 30-31. jula 2020. godine, doneo Odluku o iznosu i kriterijumima za upotrebu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći za vreme pandemije uzrokovane zaraznom bolešću COVID-19 za period do 31.12.2020. godine (OVDE).


Ovom odlukom odobrena je isplata jednokratne i bespovratne pomoći iz Fonda uzajamne pomoći na koju pravo ima svaki član Farmaceutske komore Srbije koji je upisan u imenik Farmaceutske komore Srbije, u skladu sa zakonom, i koji ima uredno plaćenu članarinu zaključno sa 2019. godinom, i to:

 1. porodici magistra farmacije/diplomiranog farmaceuta, člana Komore, preminulog od bolesti izazvane koronavirusom, u visini od 120.000 dinara (slovima: stodvadesethiljada dinara). Od dokumentacije je potrebno priložiti: izvod iz matične knjige umrlih i medicinsku dokumentaciju (zahtev),
 2. članovima Komore koji su oboleli i hospitalizovani zbog infekcije COVID-19 u iznosu od 50.000 dinara (slovima: pedesethiljada dinara). Od dokumentacije je potrebno priložiti: otpusnu listu sa bolničkog lečenja iz referentne zdravstvene ustanove za COVID-19 i/ili potvrdu o hospitalizaciji u privremenim bolnicama (zahtev),
 3. članovima Komore koji su oboleli zbog infekcije COVID-19, nisu hospitalizovani, u iznosu od 30.000 dinara (slovima: tridesethiljada dinara). Od dokumentacije je potrebno priložiti: izveštaj lekara specijaliste i/ili kopiju doznake iz koje se na nesumnjiv način može utvrditi da se radi o bolesti COVID-19 (zahtev),
 4. porodicama članova Komore i članovima Komore koji od 15.03.2020.godine do donošenja ove odluke nisu podneli zahtev za isplatu jednokratne pomoći a ispunjavaju uslove iz tačke 2. podtačke 1), 2) i 3), imaju pravo i mogućnost da to učine u roku od 3 (tri) meseca od dana donošenja ove Odluke,
 5. članovima Komore za jedno serološko testiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus, u iznosu od 1.200 dinara (slovima: hiljadudvestotine dinara). Od dokumentacije je potrebno priložiti: dokaz o uplati nadoknade i potvrdu o izvršenom serološkom testiranju na korona virus (zahtev).


VAŽNO: Pravo na isplatu pomoći se ostvaruje na pismeni zahtev porodice ili člana Komore uz prilaganje dokaza o osnovanosti zahteva u roku od 3 (tri) meseca od nastanka događaja zbog kojeg se traži pomoć, izuzev u tački 4) za kojI je rok 3 (tri) meseca od dana donošenja ove Odluke.

Pozivamo sve članove Komore, koji ispunjavaju gore navedene uslove, da podnesu zahtev na adresu: Farmaceutska komora Srbije (sa naznakom: Komisija za fond uzajamne pomoći), Mutapova 25, 11000 Beograd ili skeniranu dokumentaciju pošalju na mejl: komora@farmkom.rs


COVID - 19

Ažurirano 03.8.2020 godine

Upravni odbor Komore 31.

Upravni odbor Komore 31. jula 2020. godine doneo Odluku o iznosu i kriterijumima za upotrebu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći za vreme pandemije uzrokovane zaraznom bolešću COVID-19 za period do 31.12.2020. godine, kojom je pomoć članovima Komore produžena na period do kraja godine.

VAŽNI LINKOVI

 • Instutu za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" OVDE.
 • Zvanične informacije koje objavljuje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije možete pogledati na OVOM linku. 
 • Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu OVDE


VAŽNI MATERIJALI ZA FARMACEUTE I APOTEKE:

 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti OVDE
 • Opšte mere prevencije za apoteke (OVDE) - Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut"  
 • EAHP centar za informisanje o COVID-19 za bolničke farmaceute OVDE
 • FIP Zdravstveni savet - COVID-19 (OVDE) Međunarodna farmaceutska federacija FIP
 • Stručno-metodološko uputstvo za kontrolu unošenja i sprečavanje širenja novog korona virusa SARS-COV-2 u Republici Srbiji (OVDE) Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“
 • Informacije o nastanku i širenju corona virus 2019 oboljenja -Vodič za dijabetes (OVDE) i Preporuke za tretman dijabetesa tokom infekcije - “Pravila tokom bolesti” (OVDE)  Republička stručna komisija za dijabetes i Dijabetološki savez Srbije
 • Preporučena pravila ponašanja - Postupci prilikom ulaženj/izlaženja iz stana ili ukoliko živete sa osobom u riziku od zaraze (OVDE)
 • Preporuke za farmaceute i poslodavce u apotekarskoj delatnosti (OVDE) i Plakat - Mere zaštite od koronavirusne infekcije (OVDE)
 • Priručnik o prevenciji i lečenju COVID 19 infekcije OVDE Autor: kolege i stručnjaci iz Prve pridružene bolnice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zheijang-u, NR Kina 
 • Preporuke za savetovanje pacijenata u apoteci (OVDE) - u skladu sa stručnim materijalom Međunarodne farmaceutske federacije FIP
 • Uputstvo za farmaceute i apotekarsku delatnost OVDE (izrađeno u skladu sa preporukama Međunarodne farmaceutske federacije FIP i Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“)
 • SZO- Saopštenje o rizicima od virusa COVID - 19 za zdravstvene ustanove OVDE (iz saopštenja možete preuzeti liflete za pacijente)
 • Uputstvo za pranje ruku sredstvima na bazi alkohola OVDE
 • Uputstvo za pranje ruku vodom i sapunom OVDE i Uputstvo za pranje ruku_Batut OVDE


VAŽNE INFORMACIJE:

 • 05.08.2020. POMOĆ ČLANOVIMA KOMORE - NOVA ODLUKA  Nakon Odluke iz marta meseca koja se odnosila na pomoć članovima Farmaceutske komore Srbije u vreme vanrednog stanja, Upravni odbor je na 5. sednici (4. elektronskoj) koja je održana 30-31. jula 2020. godine, doneo Odluku o iznosu i kriterijumima za upotrebu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći za vreme pandemije uzrokovane zaraznom bolešću COVID-19 za period do 31.12.2020.godine (OVDE). Pravo na ovu pomoć ima svaki član Farmaceutske komore Srbije koji je upisan u imenik, u skladu sa zakonom, i koji ima uredno plaćenu članarinu zaključno sa 2019. godinu, i to: porodica magistra farmacije/diplomiranog farmaceuta, člana Komore, preminulog od bolesti izazvane koronavirusom (zahtev), član Komore koji je oboleo i hospitalizovan zbog infekcije COVID-19 (zahtev), član Komore koji je oboleo i nije hospitalizovan zbog infekcije COVID-19 (zahtev), član Komore za jedno serološko testiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus (zahtev). Rok za podnošenje zahteva je 3 meseca od nastanka događaja zbog kojeg se traži pomoć, izuzev porodicama članova Komore i članovima Komore koji od 15.03.2020.godine do donošenja ove odluke nisu podneli zahtev koji imaju pravo i mogućnost da to učine u roku od 3 (tri) meseca od dana donošenja ove Odluke. 
 • 09.06.2020. SEROLOŠKO TESTIRANJE NA ANTITELA - COVID-19  - Farmaceutska komora Srbije pružiće jednokratnu i bespovratnu pomoć iz Fonda uzajamne pomoći za serološko testiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus. Pravo na ovu pomoć ima svaki član Farmaceutske komore Srbije koji je upisan u imenik, u skladu sa zakonom, i koji ima uredno plaćenu članarinu zaključno sa 2019. godinu. NAPOMENA: Pogledajte informaciju od 5.8.2020. godine.
 • 30.04.2020. Pomoć članovima Komore i donacija Vladi RS - Skupština Farmaceutske komore Srbije, Upravni i Nadzorni odbor, doneli su odgovarajuće odluke sa ciljem da svojim članovima, zdravstvenim radnicima koji su svakodnevno izloženi riziku od oboljevanja pruže pomoć i podršku. Detaljne informacije OVDE
 • 23.04.2020. Primena Zaključka Vlade RS vezano za izdavanje lekova sa Liste A bez plaćanja participacije - Saglasno Zaključku Vlade RS broj: 53-2706/2020 od 20.03.2020. godine kojim je Vlada dala saglasnost da se, zbog opšteg interesa u zdravstvenoj zaštiti, lekovi sa Liste A koji su propisani na lekarski recept u periodu važenja Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću izdaju osiguranim licima u apotekama bez plaćanja fiksnog iznosa participacije od 50,00 dinara (OVDE), RFZO je 16.04.2020. godine uputio dopis apotekama na primarnom nivou zdravstvene zaštite koje su ovlašćenje za izdavanje lekova. Kod izdatih lekova bez naplate fiksnog dela participacije kao osnov OOP koriste šifru 888.  
 • 15.04.2020. Testiranjem zdravstvenih radnika obuhvaćeni i magistri farmacije - Na osnovu informacije naših kolega da testiranje zdravstvenih radnika ne obuhvata magistre farmacije Farmaceutska komora Srbije je kontaktirala Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" i dobila informaciju da se u skladu sa Stručno metodološkim uputstvom za kontrolu unošenja i sprečavanje širenja novog korona virusa SARS-CoV-2 u Republici Srbiji vrši testiranje zdravstvenih radnika, a da su istim obuhvaćeni i magistri farmacije.
 • 15.04.2020. Edukacije u okviru Virtuelne škole obrazovanja - Edukacije u okviru Virtuelne škole obrazovanja dostupne su svim članovima Farmaceutske komore Srbije koji imaju plaćenu članarinu zaključno sa 2019. godinom. U skladu sa odlukom Zdravstvenog saveta Srbije programi kontinuirane edukacije kojima akreditacija ističe 21. maja 2020. godine produženi su do 19.11.2020. godine, tako da su u okviru Virtuelne škole trenutno aktivna tri testa kojima možete pristupiti, svaki akreditovana sa 5 bodova za učesnik:  
  • Efikasnost topikalnih azola u lečenju vulvovaginalnih kandidijaza i uloga farmaceuta u lokalnoj terapiji (dostupan do 19. avgusta 2020. godine),
  • Prijava defekata kvaliteta leka/medicinskog sredstva i povlačenje serije leka/medicinskog sredstva iz apoteke (dostupan do 19. novembra 2020. godine),
  • Standardizacija farmaceutske usluge kod pacijenata sa dijabetesom (produženo do 19. novembra 2020. godine).
 • 10.04.2020. Snabdevanje maloprodajnih objekata na teritoriji Grada Beograda - Štab za vanredne situacije grada Beograda, omogućio je da se snabdevanje maloprodajnih objekata na teritoriji grada Beograda može obavljati u vremenskom periodu od 00 do 24 časa, uz neophodno poštovanje saobraćajnih propisa kako se ne bi ugrozila bezbednost učesnika u saobraćaju i to do 13. maja 2020. godine. U Obaveštenje se posebno navodi da je zabranjeno zaustavljati se i parkirati u zonama raskrsnica, na tramvajskim bašticama i pešačkim prelazima.
 • 08.04.2020. PharmAkt COVID-19 (POZIV ZA APOTEKE) - Nacionalna Asocijacija Studenata Farmacije - Srbija u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije pokrenula je volontersku akciju PharmAkt COVID-19 u želji da omogući zaposlenima u apotekama lakše funkcionisanje u toku vanrednog stanja. Buduće kolege, studenti farmacije pomagali bi vam u pakovanju, prijemu robe ili bi vam pružili pomoć u vidu dostave lekova građanima starijim od 65godina. Detaljne informacije i način prijave pogledajte OVDE
 • 07.04.2020. MAGISTRIMA FARMACIJE SA LICENCOM NIJE POTREBNA POSEBNA DOZVOLA ZA KRETANJE U VREME POLICIJSKOG ČASA -  Na osnovu upita Farmaceutske komore Srbije MUP-u Republike Srbije za dodatna pojašnjenje Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, a nakon primedbe članova Komore da su im kretanje i odlazak u apoteku onemogućeni sa obrazloženjima da se ne nalaze u njihovoj evidenciji, 7.4.2020. godine dobili smo odgovor od MUP-a Republike Srbije da magistrima farmacije nije potrebna posebna dozvola za kretanje u vreme policijskog časa. Detaljnu informaciju pogledajte OVDE
 • 01.04.2020. OGRANIČENJE RADNOG VREMENA MALOPRODAJNIH OBJEKATA U BEOGRADU NE ODNOSI SE NA APOTEKE - Dana 1.4.2020. godine od strane Sekretarijata za zdravstvo Grada Beograda dobili smo informaciju da se odluka o radnom vremenu maloprodajnih objekata i objekata uslužne delatnosti koje je ograničeno do 15 časova radnim danima, odnosno 13 časova nedeljom, ne odnosi na apoteke osnovane kao zdravstvene ustanove, kao ni na apoteke osnovane kao privatna praksa.
 • 27.03.2020. RAD SA STRANKAMA I PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VREME VANREDNOG STANJA - Zahtevi i potrebna dokumentacija za postupak upisa, izdavanja/obnavljanja licenci, ispis iz imenika, izdavanje potvrda, uverenja i izvoda i prijavu promene podataka za vreme vanrednog stanja šalju se skenirano – elektronskim putem. Detaljnu informaciju pogledajte (OVDE)
 • 25.03.2020. OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA - Na osnovu informacija koje smo dobili od Ministarstva zdravlja obaveštavamo vas: 1. S obzirom da je u toku vanredno stanje može da se napravi prekid u obavljanju pripravničkog staža i on se nakon završetka vanrednog stanja produžava za onoliko koliko je prekid trajao. 2. Polaganje stručnog ispita za vreme vanrednog stanja biće organizovano elektronskim putem o čemu će svi prijavljeni kandidati biti obavešteni.
 • 25.03.2020. ODLAGANJE SANITARNIH PREGLEDA - Farmaceutska komora Srbije je dobila informaciju od sanitarnog inspektora Lazara Smiljanića, koordinatora za sanitarni nadzor, da u trenutnoj situaciji nije potrebno ići na sanitarni pregled i izlagati se riziku od infekcije, te da se sanitarni pregled može obaviti nakon završetka vanrednog stanja.
 • 23.3.2020. Uredba o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (OVDE) "Službeni glasnik RS", broj 40 od 22. marta 2020
 • 20.3.2020. SKUPŠTINA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE UPUTILA DOPIS PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRBIJE (OVDE)
 • 19.3.2020. Preporuke Farmaceutske komore Srbije u vezi sa Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije - Radno vreme apoteka skratiti do 15 časova, uz izuzetak apoteka koje su odlukom direktora zdravstvene ustanove i/ili osnivača određene kao dežurne apoteke. Članovima Farmaceutske komore Srbije koji imaju navršenih 65. godina i više ne preporučuje se odlazak na posao u cilju zaštite njihovog zdravlja i sprečavanja nastanka infekcije. NAPOMENA: Zdravstveni radnici sa sobom trebaju da imaju ID karticu, kao i Potvrdu – radni nalog koju izdaje ZU/privatna praksa u kojoj rade, a koja se izdaje u cilju pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite.
 • 19.3.2020. SAOPŠTENJE KOMPANIJE NOVO NORDISK (OVDE).
 • 18.3.2020. PRODUŽENA HRONIČNA TERAPIJA ZA 3 MESECA - Pacijentima koji koriste hroničnu terapiju ista je od danas, 18. marta, automatski produžena za još 3 (tri) meseca.
 • 18.3.2020. FOND ZA SOVO – Produžetak važenja konzilijarnih mišljenja - U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom Fond za SOVO izdao je Obaveštenje o produžetku važenja konzilijarnih mišljenja i propisivanja i izdavanja lekova na osnovu konzilijarnih mišljenja (pogledajte Obaveštenje).
 • 16.3.2020. MOLBA ZA NABAVKU ZAŠTITNE OPREME I SPROVOĐENJE DODATNIH ZAŠTITNIH MERA U APOTEKAMA - Farmaceutska komora Srbije uputila je 16.3.2020. godine molbu Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ za pomoć i obezbeđivanje zaštitne opreme za zaposlene u apotekama, bez obzira na tip vlasništva. Zaštitna oprema koja je u ovom trenutku neophodna obuhvata: maske, rukavice, sredstva za dezinfekciju prostora i radnih površina. Pored toga, na zahtev članova Komore, upućena je molba da Ministarstvo zdravlja propiše obavezu o postavljanju fizičkih barijera na recepturi (staklo, pleksiglas) i uputstvo da u apoteci u istom trenutku ne može biti veći broj pacijenata/korisnika usluge od broja farmaceuta za recepturom. Gore navedeno primenjeno je i u drugim evropskim zemljama sa ciljem da se potencijalno velika mogućnost infekcije u apotekama svede na najmanju moguću meru.


NABAVKA MOBILNIH ZAŠTITNIH PULTOVA

Farmaceutskoj komori Srbije obratile su se sledeće firme sa ponudom za zaštitne pultove:

 • Formex,  tel/fax: 034/375-210, info@formex.rs, www.formex.rs
 • Tomas Plastic doo., bg@mistomasplastic.com, 065/8693-154 

EKO-TAKSA

Ažurirano 18.7.2020 godine

Plaćanje eko takse je Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu postalo obavezno za sva pravna lica i preduzetnike.

Plaćanje eko takse je Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu postalo obavezno za sva pravna lica i preduzetnike. Ova Uredba doneta je i počinje da se primenjuje od 07.12.2019. Rok za podnošenje prijave je 31.07.2020. godine.

Uredbom su definisani bliži kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosi naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika utvrđuju se u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade. Pod pretežnom delatnošću, u smislu ove uredbe, smatra se ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti pravnih lica i preduzetnika dele se prema delatnosti na one koje imaju:

 1. veliki uticaj na životnu sredinu;
 2. srednji uticaj na životnu sredinu;
 3. mali uticaj na životnu sredinu.


U Prilogu Uredbe možete videti da li vaša delatnost ima veliki, srednji ili mali uticaj na životnu sredinu. 

NAPOMENA: Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u apotekama nalazi se u okviru delatnosti koje imaju mali negativan uticaj na životnu sredinu 

Tekst Uredbe sa prilozima možete videti OVDE

Bliže informacije o načinu prijave možete naći na sajtu Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upavu, koja je od danas,18. jula, omogućila elektoronsko podnošenje prijave za 2019. i 2020. godinu (OVDE


APR - REGISTAR ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Ažurirano 29.6.2020 godine

Agencija za privredne registre (APR) i Farmaceutska komora Srbije aktivno će sarađivati po svim pitanjima vezano za formiranje registra zdravstvenih ustanova u cilju jasnog i blagovremenog informisanja članova Komore o postupku upisa u registar i neophodnim aktivnostima.

Agencija za privredne registre (APR) i Farmaceutska komora Srbije aktivno će sarađivati po svim pitanjima vezano za formiranje registra zdravstvenih ustanova u cilju jasnog i blagovremenog informisanja članova Komore o postupku upisa u registar i neophodnim aktivnostima. 

Odgovore APR-a na do sada postavljena pitanja članova Komore možete pogledati OVDE

Mišljenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije dostavljeno 29.06.2020. godine na osnovu dopisa Farmaceutske komore Srbije iz marta 2020. godine možete pogledati OVDE

Mišljenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dostavljeno 08.07.2020. godine na osnovu dopisa Farmaceutske komore Srbije od 01.07.2020. godine možete pogledati OVDE

Informacije koje smo definisali zajedno sa APR su sledeće: 

 • Izmene i dopune Statuta podrazumevaju samo promenu naziva ustanove iz „Zdravstvena ustanova“ u „Apotekarska ustanova“ do momenta usvajanja novog Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, kada će se usklađivati i ostali uslovi vezano za organizaciju i rad ustanova.
 • Ukoliko niste izvršili navedenu izmenu i dopunu Statuta do roka koji je predviđen Zakonom (11.04.2020. godine) imate dve mogućnosti:
  • Da se izmene i dopune Statuta predaju Privrednom sudu najkasnije do kraja jula kako bi najkasnije do 15. avgusta dobili odgovarajuće rešenje. U ovom slučaju, prilikom predaje prijave usklađivanja APR-u, uz registracionu prijavu treba dostaviti prečišćen tekst statuta u originalu ili overenoj fotokopiji.
  • Da izmene i dopune Statuta, koje je neophodno izvršiti najkasnije do 11. oktobra, predate APR-u zajedno sa Prijavom za upis usklađivanja u registar. U ovom slučaju se uz prijavu predaje odluka osnivača o usvajanju izmena i dopuna Statuta i prečišćen tekst Statuta u originalu ili overenoj fotokopiji.
 • Vezano za nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena, apotekarske ustanove će APR-u dostavljati posebnu Odluku u kojoj je potrebno navesti nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena za dane radne nedelje, subotu i nedelju za svaku organizacionu jedinicu posebno. Templejt obrasca biće objavljen na sajtu Komore početkom septembra. APR će, kao zabeležbu podataka bitnih za pravni promet, registrovati radno vreme zdravstvene ustanove (sedišta) i javno će, na internet strani APR-a, objaviti Odluku o radnom vremenu u ograncima i organizacionim jedinicama.
 • Preporuka je da sve promene koje želite da izvršite u privrednom sudu vezano za organizaciju, otvaranje novih ogranaka i rad ustanove završite najkasnije do 15. avgusta, kako bi vaša Prijava za upis usklađivanja koju predajete od 12. oktobra 2020. godine mogla biti potpuna i kako ne bi morali da vršite dopune iste.
 • Članovi Farmaceutske komore Srbije na posebnoj mejl adresi apr-registar@farmkom.rs mogu da postave sva pitanja vezana za neophodne aktivnosti i obaveze u narednom periodu. SEROLOŠKO TESTIRANJE NA ANTITELA - COVID-19

Ažurirano 09.6.2020 godine

Farmaceutska komora Srbije pružiće jednokratnu i bespovratnu pomoć iz Fonda uzajamne pomoći za serološko tetiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus.

Farmaceutska komora Srbije pružiće jednokratnu i bespovratnu pomoć iz Fonda uzajamne pomoći za serološko tetiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus.  

Upravni odbor Farmaceutske komore Srbije je doneo Odluku o iznosu i kriterijumima za upotrebu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći za vreme važenja Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću (OVDE). 

Ovom odlukom odobrena je isplata jednokratne i bespovratne pomoći iz Fonda uzajamne pomoći na koju pravo ima svaki član Farmaceutske komore Srbije koji je upisan u imenik Farmaceutske komore Srbije, u skladu sa zakonom, i koji ima uredno plaćenu članarinu zaključno sa 2019. godinu.

Od dokumentacije je potrebno priložiti:

 • popunjen zahtev  (zahtev) i
 • račun za izvršeno serološko tetiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus izdato od nadležne zdravstvene ustanove u kojoj je testiranje izvršeno.

Svaki član Komore koji ispunjava uslove ima pravo na jedno testiranje.

NAPOMENA: Zbog malog broja prijavljenih, a velike teritorijalne razuđenosti, organizacija testiranja na korova virus PCR testom za prijavljene članove sa ogranka Kragujevac, Niš i Vojvodina za sada nije moguće. 

1 2 3 ... 7

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015