Facebook Image
Srpski Latinica

Registar apoteka

Na osnovu dopisa Ministarstva zdravlja Republike Srbije br. 500-01-1350/2016-02 od 28.11.2016. godine, Farmaceutska komora Srbije je pokrenula aktivnosti vezanih za formiranja Registra apoteka koji bi sadržao podatke o broju i rasporedu apoteka na teritoriji Republike Srbije i kadrovskoj strukturi.

Ovi podaci su pre svega od značaja za formiranje Mreže apoteka koja je predviđena Nacrtom zakona o zdravstvenoj zaštiti i Nacrtom zakona o apotekarskoj delatnosti, a za čije formiranje su potrebni podaci o nazivu, mestu i broju organizacionih jedinica, broju i strukturi zaposlenih i drugo.

Farmaceutska komora Srbije je u toku prve polovine 2017. prikupila i obradila podatke koji se odnose na 93% članova Komore, tako da se formiranje registra očekuje u narednom periodu.

Imajući u vidu da se broj organizacionih jedinica u okviru pojednih pravnih lica menja, usled otvaranja ili zatvaranja, potrebno je da se u narednom periodu vrši redovno dostavljanje izmena podataka iz Obrasca 1 i Obrasca 2, kako bi isti bili ažurni i uključeni u Registar.

Zdravstvene ustanove, zdravstvene ustanove apoteke i samostalne privatne apoteke dužne su da popune sledeće obrasce:

  1. OBRAZAC 1 - koji se odnosi na opšte podatke o nazivu, mestu, kontakt podacima, odgovornom licu, broju organizacionih jedinica koje ima u svom sastavu i ukupnom broju zaposlenih, a koji se odnose na farmaceutsku zdravstvenu delatnost.

  2. OBRAZAC 2 – koji se POPUNjAVA ZA SVAKU ORGANIZACIONU JEDINICU POJEDINAČNO i koji se odnosi na podatke vezane za navedenu organizacionu jedinicu po pitanju adrese, radnog vremena i farmaceutskog kadra.

 

NAPOMENA: Promene podataka vezano za organizacione jedinice dostavljaju se na Obrazcu 2.

Popunjene obrasce poslati na adresu: Farmaceutska komora Srbije, Mutapova 25, 11000 Beograd.

Za sva pitanja stručna služba Komore Vam stoji na raspolaganju.