Facebook Image
Srpski Latinica

Detaljna procedura i potrebna dokumentacija za učlanjenje DOBROVOLJNIH članova Komore

 1. Zahtev za upis u Imenik članova Farmaceutske komore Srbije – popuniti čitko štampanim slovima
  preuzmite EV-1 obrazac u pdf formatu.

  Potrebna dokumenta za upis u Imenik Farmaceutske komore Srbije

  • Fotokopija lične karte (ako je biometrijska da bude isčitana)
  • Jedna fotografija dimenzije 30x35mm
  • Overena fotokopija ili fotokopija univerzitetske diplome uz original dokument na uvid (nostrifikovanu diplomu stečenu u inostranstvu)
  • Overena fotokopija ili fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu uz original dokument na uvid (ukoliko ima položen stručni ispit)
  • Uverenje o državljanstvu (napomena: može pribaviti Komora po službenoj dužnosti ili sama stranka, i to samo za lica koja poseduju staru ličnu kartu)
  • Dokaz da nije zaposlen u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi, odnosno da nije osnivač privatne prakse.

  VAŽNO: Ukoliko se radi o postupku pokrenutom po zahtevu stranke, stranka ima pravo da sama pribavi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. Ovo pravo stranke je ustanovljeno kao izuzetak od pravila da je organ dužan da podatke pribavi po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke, ako se radi o ličnim podacima i ako postoji izričita izjava stranke u pisanoj formi (Obrazac 1).

  NAPOMENA: U slučaju da podnosilac zahteva nije u mogućnosti da dostavi original dokument na uvid, tamo gde se on traži, fotokopija mora biti overena od strane nadležnog organa za overu, a to je sud, odnosno opštinski organ uprave ili javni beležnik (notar). Podnosilac zahteva koji je kao dokaz podneo overenu fotokopiju, odnosno fotokopiju uverenja umesto diplome, tamo gde se to kao dokaz traži, dužan je da nakon izdavanja diplome kao dokaz podnese overenu fotokopiju, odnosno fotokopiju diplome uz original dokument na uvid.

 2. Izvršite uplatu na račun Farmaceutske komore Srbije 325-9500900015066-04 putem naloga za uplatu:

  Svrha uplate

  Iznos

  Napomena

  Članarina za 2016.g.

  1.000 dinara

  Molimo Vas da u rubrici POZIV NA BROJ upišete svoji JMBG.

   

 3. Gore navedenu dokumentaciju i fotokopiju potvrde o uplaćenoj članarini dostavite lično ili pošaljite poštom na adresu pripadajućeg Ogranka.

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs