Facebook Image
Srpski Latinica

Članstvo - Redovni članovi

Redovni član Farmaceutke komore Srbije

Članstvo u komori je OBAVEZNO za diplomirane farmaceute koji neposredno kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju zdravstvenu delatnost u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi pod uslovima propisanim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Prava i dužnosti

Članovi komore, pored obaveza utvrđenih zakonom, imaju sledeća prava i dužnosti:

 • Da stalno prate razvoj farmaceutske struke i nauke i drugih nauka i da se stručno usavršavaju,
 • Da stečena znanja i veštine prenose na mlađe kolege,
 • Da u obavljanju svoje profesije primenjuju samo proverene i naučno dokazane metode i postupke u prevenciji, dijagnostici, terapiji i rehabilitaciji bolesti, a da nove metode i postupke uvode i primenjuju u skladu sa zakonom,
 • Da čuvaju profesionalnu tajnu,
 • Da brinu o svom dostojanstvu i dostojanstvu ličnosti građana kome pružaju zdravstvenu zaštitu,
 • Da građanima, ukaže hitnu medicinsku pomoć uvek i na svakom mestu,
 • Da vode propisanu medicinsku dokumentaciju i da dostavljaju izveštaje u skladu sa zakonom,
 • Da se stručno usavršavaju u skladu sa Zakonom,
 • Da traže i da dobiju pravnu i drugu pomoć prema mogućnostima Komore,
 • Da učestvuju na skupovima koje organizuje Komora,
 • Da biraju i budu birani u sve organe Komore,
 • Da ostvaruju druga prava koja za svoje članove obezbeđuje Komora.

Mirovanje i prestanak članstva

Članu komore miruje članstvo u Komori za vreme privremene zabrane vršenja poziva diplomirananog farmaceuta po odluci Suda časti Komore.

Članu Komore prestaje članstvo u Komori prestankom obavljanja poslova diplomiranog farmaceuta i smrću.

Organu ili članu organa Komore može prestati mandat ako on to sam zatraži.

Organ ili član organa Komore može biti razrešen pre isteka mandata na koji je izabran ako obavlja funkciju na način na koji se ne obezbeđuje ostvarivanje zadataka Komore odnosno organa Komore.

Postupak za razrešenje organa ili člana organa Komore može pokrenuti pismenim putem najmanje jedna trećina članova Skupštine komore sastavljena od jedne trećine članova Skuštine komore iz svakog ogranka ponaosob.

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs