CI

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija dostavilo je Privrednoj komori Srbije  mišljenje u vezi  primene odredbe člana 4. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača, odnosno pojašnjenje da li se odredbe ovog zakona, a koje se odnose na reklamacije i način rešavanja reklamacija, primenjuju i na lekove i medicinska sredstva koji su uređeni posebnim zakonima, odnosno propisima.

U priloženom dopisu nadležno ministarstvo je dalo mišljenje da se Zakon o zaštiti potrošača ne primenjuje na lekove, već samo na medicinska sredstva. Takođe, na osnovu navedenog mišljenja Zakon o zaštiti potrošača se ne primenjuje na lekove, jer se primenom posebnih propisa u oblasti lekova pruža viši stepen zaštite pacijenata u odnosu na  Zakon o zaštiti potrošača, kao i da se između pacijenata i ovlašćenog subjekta za promet lekova na malo (apoteka) ne stvara obligacioni odnos, odnosno da ne postoji potrošački odnos.

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija od 28. septembra 2021. godine OVDE