CI

Poštovane kolege i koleginice, 

Farmaceutska komora Srbije je u poslednjih 9 meseci sprovela 2 postupka pred Sudom časti I stepena, vezano za falsifikovanje potvrda sa akreditovanih programa kontinuirane edukacije (KE) koji su dostavljeni prilikom podnošenja zahteva za obnovu licence. 

S obzirom da Farmaceutska komora Srbije od 2009. godine ima elektronski sistem za evidenciju navedenih podataka, verodostojnost podnetih potvrda koje nisu evidentirane u kartonu KE člana moguće je brzo i precizno utvrditi. 

Navedeno predstavlja povredu sedmog i osmog principa Etičkog kodeksa farmaceuta Srbije, odnosno predstavlja povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore, a što je razlog za pokretanja disciplinskog postupka i izricanje jedne od zakonom propisanih mera, od javne opomene do privremene zabrane samostalnog rada u obavljanju zdravstvene delatnosti. 

Farmaceutska komora Srbije smatra da ovakvo postupanje povlači za sobom ozbiljne posledice.