CI

Odredbom člana 14. stav 1. tačka 6) Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, 99/2011, 83/2014 i 31/2019) propisano je da po prijemu prijave registrator proverava da li su uz prijavu priloženi propisani dokumenti, čija je sadržina i forma određena zakonom. 

Odredbom člana 264. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.glasnik RS“ br.25/2019), propisana je obaveza za zdravstvene ustanove da usklade svoje opšte akte, organizaciju i rad sa odredbama ovog zakona u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a za zdravstvene ustanove iz plana mreže kojima se menja osnivač, u roku od šest meseci od donošenja Plana mreže, a stavom 6. istog člana je propisano da su zdravstvene ustanove koje imaju obavezu registracije usklađivanja, dužne da Registru zdravstvenih ustanova,uz prijavu za upis usklađivanja podnesu i primerak novog statuta.

Odredbom člana 28. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.glasnik RS“ br.25/2019), je propisano da se na organe zdravstvene ustanove u privatnoj svojini, statusne promene, promenu pravne forme i prestanak postojanja, shodno primenjuju propisi kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011...91/2019). 

Odredbom člana 198. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) propisano je da upravlјanje društvom može biti organizovano kao jednodomno ili dvodomno. U slučaju jednodomnog upravlјanja, organi društva su: 1) skupština, 2) jedan ili više direktora; U slučaju dvodomnog upravlјanja, organi društva su: 1) skupština, 2) nadzorni odbor, 3) jedan ili više direktora. U jednočlanom društvu funkciju skupštine vrši jedan član društva. Odredbe ovog zakona koje se odnose na organe privrednih društava, ne poznaju upravni odbor kao organ privrednog društva.

Uvidom u podnetu dokumentaciju i registrovane podatke određenih zdravstvenih ustanova, odnosno apotekarskih ustanova, registrator je utvrdio da se u dostavlјenim aktima navodi upravni odbor kao jedan od organa ustanove koji je doneo odluku o izboru direktora zdravstvene ustanove, što je u suprotnosti sa citiranom zakonskom odredbom i mišlјenjem ministarstva od 26.06.2020. godine br:011-00-00035/2020-02 kojim je navedeno da sama izmena naziva kojom je izvršeno usklađivanje apotekarske ustanove pri Privrednom sudu se ne može smatrati izvršavanjem propisane obaveze usklađivanja opštih akata, organizacije i rada zdravstvene ustanove. Imajući u vidu da podneta dokumentacija nije usklađena sa članom 28. stav 4. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i članom 198. Zakona o privrednim društvima u delu organa zdravstvene ustanove, ista se ne može smatrati urednom za registraciju 

Urednom dokumentacijom za registraciju smatra se: 

  • Odluka o izboru i razrešenju direktora donetu od strane nadležnog organa zdravstvene ustanove. 
  • Uredan osnivački akt u kome će biti usklađena odredba o unutrašnjoj organizaciji zdravstvene ustanove (bez upravnog odbora), sa overenim potpisom osnivača i 
  • Uredan primerak statuta koji će biti usklađen sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (uz izostavlјanje navođenja upravnog odbora)