CI

Republički fond za zdravstveno osiguranje objavio je obaveštenje zdravstvenim ustanovama van Plana mreže u kojima ih obaveštava da mogu od 1. januara 2021. godine da izdaju lekove, isporučuju medicinsko-tehnička pomagala, pružaju usluge BMPO i usluge hiperbarične oksigenacije na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, pod uslovima utvrđenim ugovorom koji je važio za 2020. godinu, do zaključenja ugovora za 2021. godinu, ako kumulativno ispunjavaju definisane uslove. Detaljnu informaciju možete pogledati OVDE

PRAVILNIK o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2021. godinu objavljen je u "Sl. Glasniku RS", br. 161 od 31.12.2020. godine. Ovim Pravilnikom uređuju se uslovi za zaključivanje ugovora za 2021. godinu između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i davalaca zdravstvenih usluga, kriterijumi i merila za utvrđivanje naknade za njihov rad, odnosno način plaćanja zdravstvenih usluga, kao i drugih troškova u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, postupak konačnog obračuna sa davaocima zdravstvenih usluga na osnovu ugovora povodom ostvarivanja prava osiguranih lica na zdravstvenu zaštitu po završenoj kalendarskoj godini, kao i druga pitanja od značaja za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga. Pravilnik možete pogledati OVDE.

UREDBA o Planu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2021. godinu objavljena je u "Sl. glasniku RS", br. 160 od 31.12.2020. godine. Naime, Vlada RS u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju donosi Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2021. godinu, kao operativni dokument u sprovođenju politike obaveznog zdravstvenog osiguranja. Osnovni cilj donošenja Plana je da obezbedi što potpuniju realizaciju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.Tekst Uredbe možete pogledati OVDE.