CI

Farmaceutska komora Srbije skreće pažnju osnivačima apotekarskih ustanova na članove 32. i 124. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019 - dalje: Zakon), koja su od značaja za registraciju apotekarskih ustanova u Agenciju za privredne registre (u daljem tekstu: APR). 

Upis u Registar zdravstvenih ustanova, u skladu sa navedenim članovima Zakona, podrazumeva i promenu osnivačkog akta (član 32.) i promenu Statuta (član 124.), odnosno donošenje odgovarajućih odluka. Ukoliko ova dva akta nisu usklađena sa Zakonom, APR neće moći da postupi po registracionim prijavama upisa usklađivanja u Registar. 

Takođe, gde god je to navedeno neophodno je dostaviti dokumenta u ORIGINALU. 

Detaljna uputstva u vezi gore navedenog nalaze se na sajtu APR-a i možete ih pogledati OVDE

Vezano za nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena, apotekarske ustanove će APR-u dostavljati posebnu ODLUKU donetu od strane osnivača u kojoj je potrebno navesti nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena za dane radne nedelje, subotu i nedelju za svaku organizacionu jedinicu posebno. APR će, kao zabeležbu podataka bitnih za pravni promet, registrovati radno vreme zdravstvene ustanove (sedišta) i javno će, na internet strani APR-a, objaviti Odluku o radnom vremenu u ograncima i organizacionim jedinicama.

Članovi Farmaceutske komore Srbije na posebnoj mejl adresi apr-registar@farmkom.rs mogu da postave sva pitanja vezana za neophodne aktivnosti i obaveze u narednom periodu. 


MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA I RFZO VEZANO ZA PROMENU NAZIVA: 

Mišljenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije dostavljeno 29.06.2020. godine na osnovu dopisa Farmaceutske komore Srbije iz marta 2020. godine možete pogledati OVDE

Mišljenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dostavljeno 08.07.2020. godine na osnovu dopisa Farmaceutske komore Srbije od 01.07.2020. godine možete pogledati OVDE