LA

Након Одлуке из марта месеца која се односила на помоћ члановима Фармацеутске коморе Србије у време ванредног стања, Управни одбор је на 5. седници (4. електронској) која је одржана 30-31. јула 2020. године, донео Одлуку о износу и критеријумима за употребу средстава из Фонда узајамне помоћи за време пандемије узроковане заразном болешћу COVID-19 за период до 31.12.2020. године (ОВДЕ).


Овом одлуком одобрена је исплата једнократне и бесповратне помоћи из Фонда узајамне помоћи на коју право има сваки члан Фармацеутске коморе Србије који је уписан у именик Фармацеутске коморе Србије, у складу са законом, и који има уредно плаћену чланарину закључно са 2019. годином, и то:

  1. породици магистра фармације/дипломираног фармацеута, члана Коморе, преминулог од болести изазване коронавирусом, у висини од 120.000 динара (словима: стодвадесетхиљада динара). Од документације је потребно приложити: извод из матичне књиге умрлих и медицинску документацију (захтев),
  2. члановима Коморе који су оболели и хоспитализовани због инфекције COVID-19 у износу од 50.000 динара (словима: педесетхиљада динара). Од документације је потребно приложити: отпусну листу са болничког лечења из референтне здравствене установе за COVID-19 и/или потврду о хоспитализацији у привременим болницама (захтев),
  3. члановима Коморе који су оболели због инфекције COVID-19, нису хоспитализовани, у износу од 30.000 динара (словима: тридесетхиљада динара). Од документације је потребно приложити: извештај лекара специјалисте и/или копију дознаке из које се на несумњив начин може утврдити да се ради о болести COVID-19 (захтев),
  4. породицама чланова Коморе и члановима Коморе који од 15.03.2020.године до доношења ове одлуке нису поднели захтев за исплату једнократне помоћи а испуњавају услове из тачке 2. подтачке 1), 2) и 3), имају право и могућност да то учине у року од 3 (три) месеца од дана доношења ове Одлуке,
  5. члановима Коморе за једно серолошко тестирање на присуство  IgM  и IgG антитела на корона вирус, у износу од 1.200 динара (словима: хиљадудвестотине динара). Од документације је потребно приложити: доказ о уплати надокнаде и потврду о извршеном серолошком тестирању на корона вирус (захтев).


ВАЖНО: Право на исплату помоћи се остварује на писмени захтев породице или члана Коморе уз прилагање доказа о основаности захтева у року од 3 (три) месеца од настанка догађаја због којег се тражи помоћ, изузев у тачки 4) за које је рок 3 (три) месеца од дана доношења ове Одлуке. 

Позивамо све чланове Коморе, који испуњавају горе наведене услове, да поднесу захтев на адресу: Фармацеутска комора Србије (са назнаком: Комисија за фонд узајамне помоћи), Мутапова 25, 11000 Београд или скенирану документацију пошаљу на мејл: komora@farmkom.rs