CI

Nakon Odluke iz marta meseca koja se odnosila na pomoć članovima Farmaceutske komore Srbije u vreme vanrednog stanja, Upravni odbor je na 5. sednici (4. elektronskoj) koja je održana 30-31. jula 2020. godine, doneo Odluku o iznosu i kriterijumima za upotrebu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći za vreme pandemije uzrokovane zaraznom bolešću COVID-19 za period do 31.12.2020. godine (OVDE).


Ovom odlukom odobrena je isplata jednokratne i bespovratne pomoći iz Fonda uzajamne pomoći na koju pravo ima svaki član Farmaceutske komore Srbije koji je upisan u imenik Farmaceutske komore Srbije, u skladu sa zakonom, i koji ima uredno plaćenu članarinu zaključno sa 2019. godinom, i to:

  1. porodici magistra farmacije/diplomiranog farmaceuta, člana Komore, preminulog od bolesti izazvane koronavirusom, u visini od 120.000 dinara (slovima: stodvadesethiljada dinara). Od dokumentacije je potrebno priložiti: izvod iz matične knjige umrlih i medicinsku dokumentaciju (zahtev),
  2. članovima Komore koji su oboleli i hospitalizovani zbog infekcije COVID-19 u iznosu od 50.000 dinara (slovima: pedesethiljada dinara). Od dokumentacije je potrebno priložiti: otpusnu listu sa bolničkog lečenja iz referentne zdravstvene ustanove za COVID-19 i/ili potvrdu o hospitalizaciji u privremenim bolnicama (zahtev),
  3. članovima Komore koji su oboleli zbog infekcije COVID-19, nisu hospitalizovani, u iznosu od 30.000 dinara (slovima: tridesethiljada dinara). Od dokumentacije je potrebno priložiti: izveštaj lekara specijaliste i/ili kopiju doznake iz koje se na nesumnjiv način može utvrditi da se radi o bolesti COVID-19 (zahtev),
  4. porodicama članova Komore i članovima Komore koji od 15.03.2020.godine do donošenja ove odluke nisu podneli zahtev za isplatu jednokratne pomoći a ispunjavaju uslove iz tačke 2. podtačke 1), 2) i 3), imaju pravo i mogućnost da to učine u roku od 3 (tri) meseca od dana donošenja ove Odluke,
  5. članovima Komore za jedno serološko testiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus, u iznosu od 1.200 dinara (slovima: hiljadudvestotine dinara). Od dokumentacije je potrebno priložiti: dokaz o uplati nadoknade i potvrdu o izvršenom serološkom testiranju na korona virus (zahtev).


VAŽNO: Pravo na isplatu pomoći se ostvaruje na pismeni zahtev porodice ili člana Komore uz prilaganje dokaza o osnovanosti zahteva u roku od 3 (tri) meseca od nastanka događaja zbog kojeg se traži pomoć, izuzev u tački 4) za kojI je rok 3 (tri) meseca od dana donošenja ove Odluke.

Pozivamo sve članove Komore, koji ispunjavaju gore navedene uslove, da podnesu zahtev na adresu: Farmaceutska komora Srbije (sa naznakom: Komisija za fond uzajamne pomoći), Mutapova 25, 11000 Beograd ili skeniranu dokumentaciju pošalju na mejl: komora@farmkom.rs