CI

Plaćanje eko takse je Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu postalo obavezno za sva pravna lica i preduzetnike. Ova Uredba doneta je i počinje da se primenjuje od 07.12.2019. Rok za podnošenje prijave je 31.07.2020. godine.

Uredbom su definisani bliži kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosi naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika utvrđuju se u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade. Pod pretežnom delatnošću, u smislu ove uredbe, smatra se ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti pravnih lica i preduzetnika dele se prema delatnosti na one koje imaju:

  1. veliki uticaj na životnu sredinu;
  2. srednji uticaj na životnu sredinu;
  3. mali uticaj na životnu sredinu.


U Prilogu Uredbe možete videti da li vaša delatnost ima veliki, srednji ili mali uticaj na životnu sredinu. 

NAPOMENA: Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u apotekama nalazi se u okviru delatnosti koje imaju mali negativan uticaj na životnu sredinu 

Tekst Uredbe sa prilozima možete videti OVDE

Bliže informacije o načinu prijave možete naći na sajtu Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upavu, koja je od danas,18. jula, omogućila elektoronsko podnošenje prijave za 2019. i 2020. godinu (OVDE