CI

Agencija za privredne registre (APR) i Farmaceutska komora Srbije aktivno će sarađivati po svim pitanjima vezano za formiranje registra zdravstvenih ustanova u cilju jasnog i blagovremenog informisanja članova Komore o postupku upisa u registar i neophodnim aktivnostima. 

Odgovore APR-a na do sada postavljena pitanja članova Komore možete pogledati OVDE

Mišljenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije dostavljeno 29.06.2020. godine na osnovu dopisa Farmaceutske komore Srbije iz marta 2020. godine možete pogledati OVDE

Mišljenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dostavljeno 08.07.2020. godine na osnovu dopisa Farmaceutske komore Srbije od 01.07.2020. godine možete pogledati OVDE

Informacije koje smo definisali zajedno sa APR su sledeće: 

  • Izmene i dopune Statuta podrazumevaju samo promenu naziva ustanove iz „Zdravstvena ustanova“ u „Apotekarska ustanova“ do momenta usvajanja novog Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, kada će se usklađivati i ostali uslovi vezano za organizaciju i rad ustanova.
  • Ukoliko niste izvršili navedenu izmenu i dopunu Statuta do roka koji je predviđen Zakonom (11.04.2020. godine) imate dve mogućnosti:
    • Da se izmene i dopune Statuta predaju Privrednom sudu najkasnije do kraja jula kako bi najkasnije do 15. avgusta dobili odgovarajuće rešenje. U ovom slučaju, prilikom predaje prijave usklađivanja APR-u, uz registracionu prijavu treba dostaviti prečišćen tekst statuta u originalu ili overenoj fotokopiji.
    • Da izmene i dopune Statuta, koje je neophodno izvršiti najkasnije do 11. oktobra, predate APR-u zajedno sa Prijavom za upis usklađivanja u registar. U ovom slučaju se uz prijavu predaje odluka osnivača o usvajanju izmena i dopuna Statuta i prečišćen tekst Statuta u originalu ili overenoj fotokopiji.
  • Vezano za nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena, apotekarske ustanove će APR-u dostavljati posebnu Odluku u kojoj je potrebno navesti nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena za dane radne nedelje, subotu i nedelju za svaku organizacionu jedinicu posebno. Templejt obrasca biće objavljen na sajtu Komore početkom septembra. APR će, kao zabeležbu podataka bitnih za pravni promet, registrovati radno vreme zdravstvene ustanove (sedišta) i javno će, na internet strani APR-a, objaviti Odluku o radnom vremenu u ograncima i organizacionim jedinicama.
  • Preporuka je da sve promene koje želite da izvršite u privrednom sudu vezano za organizaciju, otvaranje novih ogranaka i rad ustanove završite najkasnije do 15. avgusta, kako bi vaša Prijava za upis usklađivanja koju predajete od 12. oktobra 2020. godine mogla biti potpuna i kako ne bi morali da vršite dopune iste.
  • Članovi Farmaceutske komore Srbije na posebnoj mejl adresi apr-registar@farmkom.rs mogu da postave sva pitanja vezana za neophodne aktivnosti i obaveze u narednom periodu.