CI

U postupku pripreme Nacrta zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, Ministarstvo zdravlјa je sprovelo javnu raspravu o Nacrtu zakona, koja je trajala do danas, 18. septembra 2023. godine. Cilј donošenja novog zakona je pre svega usklađivanje sa trendom digitalizacije u zdravstvu, što zahteva nova rešenja u ovoj oblasti. Razmatrajući predstavlјeni Nacrt kao sastavni deo zakonskog okvira za sprovođenje apotekarske delatnosti u Republici Srbiji, Farmaceutska komora Srbije je pripremila i predala nadležnom Ministarstvu zdravlјa predloge i sugestije u cilјu efikasnije primene važećih propisa, sa posebnim akcentom na Vodič Dobre apotekarske prakse koji je u primeni od 1. aprila 2023. godine.  

Dopis Farmaceutske komore Srbije na Nacrt zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva OVDE