CI

Poštovane koleginice i kolege,

Upravni odbor Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj 9. maja 2023. godine doneo je Odluku kojom se daje saglasnost na predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite (deo „Farmaceutske usluge“). 

Dokument je prethodno pripremlјen i odobren od strane Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i relevantnih profesionalnih i stručnih udruženja farmaceuta, i to: Grupacije apoteka pri Privrednoj komori Srbije, Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i Farmaceutske komore Srbije. 

Predmetni dokument je u potpunosti usklađen sa važećim pravnim propisima u Republici Srbiji i to: Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. Glasnik RS“, broj 25/2019) i Vodičem Dobre apotekarske prakse („Sl. Glasnik RS“, broj 27/2021). 

Posebno napominjemo da je predmetni dokument u skladu i sa Rezolucijom CM/Res (2020)3 o sprovođenju farmaceutske zdravstvene zaštite u korist pacijenata i zdravstvenih usluga. 

Odluka i predlog Pravilnika upućeni su Republičkoj stručnoj komisiji za farmaciju na dalјu nadležnost. 

  • Odluka Upravnog odbora br. 43/4-1-2 od 9.5.2023. godine OVDЕ
  • Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite (deo „Farmaceutske usluge“) OVDE
  • Dopis Republičkoj stručnoj komisiji za farmaciju OVDE