CI

Na osnovi člana 7. stav 5-7. Pravilnika o bližim uslovima  za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. Glasnik RS“, br. 17/2022) i Javnog poziva Zdravstvenog saveta Srbije za akreditaciju programa KE broj 153-02-00389/2022-01 od 17.6.2022. godine, Radna grupa za sprovođenje prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE Farmaceutske komore Srbije, nakon sastanka održanog 2.8.2022. godine objavljuje dana 3.8.2022. godine zbirnu tabelu sa rezultatima programa. Na ove rezultate organizator ima rok od 5 dana za slanje primedbe/molbe, odnosno do 7.8.2022. godine, isklјučivo u elektronskoj formi na e-mail adresu komora@farmkom.rs

Rezultati prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE OVDE

Radna grupa za sprovođenje prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE Farmaceutske komore Srbije razmotriće pristigle primedbe/molbe i na osnovu toga dostaviti izveštaj Zdravstvenom savet Srbije na konačno odlučivanje. 

Rezultate akreditacije Zdravstveni savet Srbije će objaviti na svojoj veb stranici u vidu Zbirne tabele ocenjenih programa KE 15. avgusta 2022. godine.