CI


Standardizovana farmaceutska usluga prilikom izdavanja antibiotika

Prilikom izdavanja antibiotika na lekarski recept savetovanje pacijenta je često od presudnog značaja za dobru adherencu, smanjenje rizika od neželjenih reakcija i interakcija, što je jedan od preduslova za smanjenje rezistencije na antibiotike. 

Značaj i uloga apoteka u promociji vakcinacije

Razmatrajući mogućnosti za povećanje stope vakcinacije protiv sezonskog gripa mnoge zemlje su široko rasprostranjenu mrežu apoteka i farmaceuta prepoznali kao jedan od svojih najznačajnijih resursa. Danas, farmaceuti u velikom broju zemalja imaju izuzetno značajnu ulogu u oblasti javnog zdravlja, delujući kao edukatori i savetnici, pomažući i učestvujući u nacionalnim i globalnim strategijama imunizacije, a u nekim zemljama i pružajući uslugu vakcinacije u apotekama. 

Standardizovana farmaceutska usluga za obolele od dijabetesa

Sa ciljem da se pacijentima obolelim od dijabetesa, primenom medicine/farmacije zasnovane na dokazima, pruži jedinstvena usluga u apotekama radi unapređenja zdravlja, poboljšanja stepena adherence i boljih zdravstvenih ishoda, Farmaceutska komora Srbije pripremila je materijal za pružanje standardizovane farmaceutske usluge

Obeležavanje Svetskog dana farmaceuta, 25 septembar

Svetski dan farmaceuta obeležava se osmi put po redu, u Srbiji četvrti put, od 2015. godine. Ovaj datum je usvojen za Svetski dan farmaceuta na Kongresu FIP-a u Istambulu, 2009. godine, sa ciljem da podstakne aktivnosti koje promovišu ulogu farmaceuta u unapređenju zdravlja, u svim krajevima sveta. Ovogodišnja tema: "Farmaceuti - eksperti za Vaše lekove" ističe da su farmaceuti verodostojan izvor znanja i saveta, ne samo pacijentima, već i drugim zdravstvenim radnicima. Kao najdostupniji zdravstveni profesionalci, koristeći obimnu ekspertizu u svakodnevnom radu, farmaceuti značajno doprinose: pozitivnom ishodu farmakološke terapije, promociji zdravlja i prevenciji bolesti.  Tim povodom, Farmaceutska komora Srbije Vas poziva da uzmete učešće u organizovanom obeležavanju ovog, za našu profesiju značajnog datuma.  Predstavimo se javnosti kao ono što zaista jesmo - eksperti za lekove!!!

Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, 14. novembar

Komplikacije tipa 2 dijabetesa su značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta u svakoj evropskoj zemlji. Posledice eksplozivnog porasta u broju obolelih, predstavljaju ogromno opterećenje kako za pojedince tako i za celokupni zdravstveni sistem svake države. Premа podacima Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” procenjuje se da u Srbiji oko 12% odrаslog stаnovništvа imа dijаbetes. Od ovog broja oko 8% znа zа svoju šećernu bolest dok ostalih 4% nemа postаvljenu dijаgnozu bolesti i ne leči se. Farmaceutska komora Srbije od 2018. godine organizuje sistematski pristup sprovođenja skrininga kod svih osoba starijih od 45 godina. Cilj ove akcije je da, kao farmaceuti, damo doprinos prevenciji i odlaganju pojave tipa 2 dijabetesa, otkrivanjem pacijenata koji su u stanju predijabetesa.

1