CI

Diplomirani farmaceuti koji ispunjavaju uslove za upis u imenik FKS, potrebnu dokumentaciju podnose odgovarajućem Ogranku prema mestu rada.

Svi redovni članovi Farmaceutske komore Srbije mogu da pristupe korisničkom servisu i tako ostvare uvid u: opšte podatke, karticu KE i finansijsku karticu.

Ogranak Vojvodina: Severno-backi okrug - Subotica, Južno-backi okrug -Novi Sad, Zapadno-backi okrug - Sombor, Sremski okrug - Sremska Mitrovica, Srednje-banatski okrug - Zrenjanin, Severno-banatski okrug - Kikinda, Južno-banatski okrug - Pancevo). Za ovaj ogranak sedište je Novi Sad.

Sekretar: Andreja Matijašević, dipl.farm. 

Adresa: Hajduk Veljkova 11, II Sprat / lokal 204, 21000 Novi Sad (Master centar Novosadskog sajma)

Telefon/fax: +381 (0) 21 661 88 33

Email: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Radno vreme: ponedeljak - petak od 8:00 do 16:00 časova 

Organi ogranka Komore

 • Odbor ogranka
 • Predsednik ogranka
 • Klub članova Skupštine Komore iz ogranka
 • Sud časti I stepena
 • Komisija za posredovanje
 • Sekretar ogranka

Skupština Farmaceutske komore Srbije je na sednici održanoj u Beogradu dana 9.5.2022. godine donela Odluku o izboru članova Odbora Ogranka Vojvodina.

Odbor ogranka

Odbor ogranka ima predsednika i dva člana koje bira Skupština Komore na predlog Kluba članova Skupštine Komore iz ogranka. Mandat članova Odbora ogranka traje četiri godine.


Članovi Odbora ogranka:

 • DARA VIDAKOVIĆ, Subotica, predsednik
 • MILIJANA  ABAZA, Kikinda
 • TIJANA VUJAKOVIĆ, Kać

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka odnosno članovi Odbora ogranka učestvuju u radu Skupštine FKS i sa ogranka Vojvodina ima ih ukupno 21.

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka Vojvodina

Sud časti I stepena

Sud časti utvrđuje povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore na osnovu sprovedenog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

Članovi Suda časti I stepena:

 • Tanja Ilić, predsednik, iz Veternika,
 • Goran Vidaković, zamenik predsednika, iz Subotice,
 • Lazar Čalović, član, iz Novog Sada, 
 • Snežana Đorđević, zamenik člana, iz Sombora.
 • Marija Tešić Đurić, član, iz Sombora, 
 • Tina Kostadinović, zamenik člana, iz Subotice.

Komisija za posredovanje

Komisija za posredovanje ogranka Komore posreduje u sporovima između članova Komore ili između članova Komore i korisnika zdravstvenih usluga u skladu sa zakonom. Komisija za posredovanje ogranka Komore ima tri člana - predsednika i dva člana koje imenuje Upravni odbor Komore iz reda članova Komore iz ogranka Komore. Komisija za posredovanje ogranka Komore zauzima stavove sporazumno ili većinom glasova. Komisija za posredovanje ogranka Komore imenuje posrednika u sporu. Posrednik može biti lice koje nije član Komore.

Članovi Komisije za posredovanje Ogranak Vojvodina:

 • Marela Knežević, predsednik, iz Novog Sada,
 • Dora Cindrić Augustinov, član, iz Novog Sada, i
 • Jelena Vitas, član, iz Sombora.