CI

Fond uzajamne pomoći Farmaceutske komore Srbije formiran je u skladu sa Zakonom o komorama zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 99/2010 i 70/2017 - odluka US) i Statutom Farmaceutske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020). 

U skladu sa Zakonom i Statutom, donete su sledeće odluke: 

  • Odluka o visini izdvajanja prihoda u Fond uzajamne pomoći članova Farmaceutske komore Srbije i njegovom korišćenju OVDE
  • Odluka o utvrđivanju visine iznosa za pojedine namene iz Fonda uzajamne pomoći članova Farmaceutske komore Srbije OVDE

Saglasno gore navedenim odlukama, sredstva Fonda uzajamne pomoći mogu se koristiti za neposrednu pomoć članovima Komore za slučaj:

  • nastanka invalidnosti zbog koje ne može trajno obavlјati poslove farmaceuta (Zahtev);
  • nastanka bolesti zbog koje je na bolovanju šest i više meseci u kontinuitetu (Zahtev);
  • uništenja ili oštećenja ili umanjenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja (Zahtev). 

VAŽNE NAPOMENE:

  1. Pomoć koja se daje iz Fonda uzajamne pomoći je novčana, jednokratna i bespovratna i može se isplatiti jednom u toku licencnog perioda.
  2. Na nju ima pravo svaki član Komore koji je upisan u imenik članova Komore u skladu sa zakonom i koji uredno plaća članarinu. 
  3. Pravo na isplatu pomoći se ostvaruje na pismeni zahtev člana Komore uz prilaganje dokaza o osnovanosti zahteva u roku od 6 (šest) meseci od dana ispunjenosti uslova za sticanje prava na pomoć.