CI

Zahtev za upis u Imenik članova Farmaceutske komore Srbije – popuniti čitko štampanim slovima
preuzmite EV-1 u pdf formatu.

Potrebna dokumenta za upis u Imenik Farmaceutske komore Srbije

  • Fotokopija lične karte (ako je biometrijska da bude isčitana)
  • Overena fotokopija ili fotokopija univerzitetske diplome uz original dokument na uvid (nostrifikovanu diplomu stečenu u inostranstvu)
  • Overena fotokopija ili fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu uz original dokument na uvid
  • Overena fotokopija ili fotokopija diplome o položenom specijalističkom ispitu uz original dokument na uvid (odnosno akt o započetoj specijalizaciji)
  • Overena fotokopija ili fotokopija uverenja o stečenom nastavnom ili naučnom zvanju, odnosno nazivu primarijusa uz original dokument na uvid
  • Dve fotografije dimenzije 30 x 35 mm
  • Fotokopiju Rešenja nadležnog organa o obavljanju privatne prakse - za osnivače (Rešenje Ministarstva zdravlja RS i APR-a) (napomena: rešenje od APR-a može pribaviti Komora po službenoj dužnosti ili sama stranka)
  • Dokaz o radnopravnom statusu - zaposlenju (ukoliko je zdravstveni radnik zaposleni): M prijava na osiguranje (napomena: može pribaviti Komora po službenoj dužnosti ili sama stranka) 
  • Uverenje o državljanstvu (napomena: može pribaviti Komora po službenoj dužnosti ili sama stranka, i to samo za lica koja poseduju staru ličnu kartu)


VAŽNO: Ukoliko se radi o postupku pokrenutom po zahtevu stranke, stranka ima pravo da sama pribavi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. Ovo pravo stranke je ustanovljeno kao izuzetak od pravila da je organ dužan da podatke pribavi po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke, ako se radi o ličnim podacima i ako postoji izričita izjava stranke u pisanoj formi (Obrazac 1).

NAPOMENA: U slučaju da podnosilac zahteva nije u mogućnosti da dostavi original dokument na uvid, tamo gde se on traži, fotokopija mora biti overena od strane nadležnog organa za overu, a to je sud, odnosno opštinski organ uprave ili javni beležnik (notar). Podnosilac zahteva koji je kao dokaz podneo overenu fotokopiju, odnosno fotokopiju uverenja umesto diplome, tamo gde se to kao dokaz traži, dužan je da nakon izdavanja diplome kao dokaz podnese overenu fotokopiju, odnosno fotokopiju diplome uz original dokument na uvid.

Za izmenu podataka potrebno je podneti:
Zahtev za upis u Imenik članova Farmaceutske Komore Srbije - promena podataka
Preuzmite EV-2 u pdf formatu.
Podnose se dokumenta koja trpe promene.

Izvršite uplatu na račun Farmaceutske komore Srbije 325-9500900015066-04 putem naloga za uplatu:

Molimo Vas da u rubrici POZIV NA BROJ upišete svoji JMBG.


*Molimo vas da u rubrici POZIV NA BROJ upišete svoji ID broj (ukoliko ste dobili licencu) ili JMBG (ukoliko niste dobili licencu).

Gore navedenu dokumentaciju (pod 1. i 2.) i fotokopije potvrda o uplaćenoj članarini i upisnini dostavite lično ili pošaljite poštom na adresu odgovrajućeg ogranka

NAPOMENA:Odlukom Skupštine Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj, nadoknada za upis u Imenik članova Komore u slučaju nepodnošenja uredne i blagovremene dokumentacije od strane člana Komore uvećava se za 50% od iznosa nadoknade za upis u Imenik odnosno za 1.500,00 dinara