CI

Zdravstveni radnik koji je strani državljanin može neposredno da obavlja zdravstvenu delatnost u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, pod uslovom da je dobio privremenu licencu u Republici Srbiji u skladu sa ovim zakonom.

Privremena licenca može da izda u ukupnom trajanju do 180 dana u toku jedne kalendarske godine. 

Zahtev za izdavanje privremene licence u papirnoj formi možete preuzeti OVDE i sa dokumentacijom navedenom u zahtevu podneti lično ili putem pošte na adresu: Beograd, Mutapova 25, pon.-pet. od 8-16č.

ROKOVI: Postupajući po zahtevu, Farmaceutska komora Srbije u roku od 10 dana dana od dana prijema urednog zahteva izdaje Rešenje o izdavanju privremene licence 

PREDAJA ZAHTEVA KOJI NE ISPUNJAVA USLOVE ILI PREDAJA NEPOTPUNOG ZAHTEVA: U slučaju da podneti zahtev ne ispunjava propisane uslove, doneće se rešenje kojim se odbija zahtev za izdavanje licence. U slučaju da je zahtev nepotpun, Farmaceutska komora Srbije u roku od 8 od dana prijema zahteva poziva podnosioca zahteva da dopuni zahtev. Rok za dopunu zahteva je 8 dana od dana od prijema zaključka. Ukoliko podnosioc zahteva ne postupi po zaključku, doneće se rešenje kojim se odbija zahtev za izdavanje privremene licence.

ŽALBA: Rešenje o izdavanju privremene licence stranom državljaninu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje zdravstvene delatnosti je konačno. Na Rešenje se može izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove zdravlja u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Rok za odlučivanje nadležnog organa je 60 dana.

FINANSIJSKI IZDACI: Plaćanje možete obaviti na vama pogodan način, putem elektronskog bankarstva ili uplatnice/naloga za prenos.

  • Uplatu izvršiti na račun Farmaceutske komore Srbije 325-9500900015066-04;
  • Svrha uplate:Nadoknada za izdavanje privremene licence;
  • Iznos: 7.000 dinara;
  • Model: Ne upisuje se;
  • Poziv na broj: JMBG

PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI: U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), potrebno je da podnosioc zahteva dobije informaciju o prikupljanju podataka o ličnosti (preuzmite informaciju) i potpiše Izjavu o obaveštenosti (preuzmite izjavu).

Ovlašćeno lice Farmaceutske komore Srbije za zaštitu podataka o ličnosti, Gordana Vukićević Mrkšić, dipl.pravnik., tel: 011/3243144