CI

Svi zainteresovani subjekti koji mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika prema Pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, "Službeni Glasnik RS", br. 2/11, 23/16 i 31/18 (Pravilnik možete pogledati OVDE) u obavezi su da:

  1. dostave Izveštaj o održanom programu KE do 15. u mesecu za prethodni mesec (Izveštaj KE možete preuzeti OVDE)
  2. obaveste Komoru u slučaju promene datuma, mesta i vremena održavanja akreditovanog programa KE najkasnije 7 dana pre održavanja programa (Obrazac promena KE možete preuzeti OVDE)

Izveštaj i promene iz tačke 1 i 2. dostavljaju se ogranku Komore na čijoj teritoriji se nalazi sedište organizatora programa KE, lično ili putem pošte na adresu:

  • Ogranak Beograd- Beograd, Mutapova 25, pon.-pet. od 8-16č; ogranakbeograd@farmkom.rs
  • Ogranak Vojvodina - Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 II / 204, pon.-pet. od 8-16č; ogranakvojvodina@farmkom.rs
  • Ogranak Kragujevac - Kragujevac, Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23, pon.-pet. od 8-16č; ogranakkragujevac@farmkom.rs
  • Ogranak Niš sa KiM - Niš, Zelengorska 4, lokal L2, pon.-pet. od 8-16č; ogranaknis@farmkom.rs

Farmaceutska komora Srbije je omogućila organizatorima programa KE elektronsko unošenje podataka i generisanje Izveštaja preko portala Komore. Za više informacija molimo Vas da se obratite nadležnom ogranku Komore.

VAŽNA NAPOMENA: Ako organizator na propisan način ne dostavi izveštaj, dostavi neuredan izveštaj ili ne obavesti nadležnu komoru o promeni vezanoj za održavanje programa kontinuirane edukacije ne može da sprovodi program kontinuirane edukacije i ne može da akredituje nove programe kontinuirane edukacije šest meseci od dana održavanja programa kontinuirane edukacije za koji organizator nije dostavio izveštaj, dostavio neuredan izveštaj ili nije obavestio nadležnu komoru o promeni održavanja programa kontinuirane edukacije.