CI

Prethodni postupak procene kvaliteta kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika vrši nadležna komora zdravstvenih radnika, izuzev programa kontinuirane edukacije iz oblasti komplementarne medicine za koji procenu kvaliteta vrši republička stručna komisija za komplementarnu medicinu, kao i programa kontinuirane edukacije koji obavlja nadležna komora, odnosno Ministarstvo, za koje procenu kvaliteta vrši Zdravstveni savet.

Svi zainteresovani subjekti koji mogu sprovoditi postupak kontinuirane zdravstvenih radnika prema Pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, "Službeni Glasnik RS", br. 2/11, 23/16 i 31/18 (Pravilnik možete pogledati OVDE) treba da dostave poštom svoje predloge programa KE nadležnoj komori zdravstvenih radnika. 

Farmaceutskoj komori Srbije predlozi programa KE podnose se lično ili putem pošte na adresu: Beograd, Mutapova 25; pon.-pet. od 8 do 16 časova. 

Predlozi se podnose u terminima koji su određeni JAVNIM POZIVOM Zdravstvenog saveta Srbije koji možete pogledati OVDE

Potrebna dokumentacija

Farmaceutska komora Srbije će u toku prethodnog postupka procene kvaliteta kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika, razmatrati samo kompletne predloge programa kontinuirane edukacije, koji obuhvataju:

  • Popunjenu "Prijavu za akreditaciju programa kontinuirane edukacije" koja se može preuzeti sa veb stranice Zdravstvenog saveta (OVDE). U prijavi mora da bude naveden tačan datum izvođenja KE, a u slučaju promene termina organizator je dužan da o tome obavesti nadležnu komoru najkasnije sedam dana pre izvođenja KE.
  • "Prijava za akreditaciju programa kontinuirane edukacije" mora da bude potpisana i pečatom overena od strane organizatora KE.
  • Sažetak programa edukacije dužine do 500 reči, sa maksimalno 5 referenci.
  • Program KE mora da sadrži satnicu, teme i predavače.
  • Kratke biografije predavača, sa podacima o njihovim kvalifikacijama/iskustvu za sprovođenje predloženog edukativnog programa (u formatu datom na veb stranici Zdravstvenog saveta Srbije OVDE). Dovoljan je elektronski potpis predavača na datom formularu.
  • Potpisom i pečatom overenu odluku organa nadležnog za recenziranje (kontrolu kvaliteta) programa KE u okviru ustanove/udruženja predlagača kojom se potvrđuje da je prijavljeni program KE odobren i recenziran. Predavač/organizator KE ne može da bude recezent svog sopstvenog programa KE.
  • Svako udruženje koje akredituje program KE dužno je da dostavi fotokopiju rešenja o registraciji od strane Agencije za privredne registre.
  • Potvrda o intelektualnoj svojini, potpisom i pečatom overena od strane organizatora programa kontinuirane edukacije. 

Organizator akreditovanog programa mora da obezbedi oraganizaciono-tehničke uslove za uspešno sprovođenje programa kontinuirane edukacije, odnosno da ima razvijen sistem evidencije prisustvovanja, sistem provere znanja (za kurseve odnosno seminare), sistem evaluacije organizovanog skupa (osim za stručne sastanke), sistem za čuvanje dokumentacije, kao i druge uslove koji su od značaja za akreditaciju programa.