LA

Под условима прописаним овим Законом о здравственој заштити, континуирану едукацију могу обављати високошколске установе здравствене струке, средње школе здравствене струке, коморе здравствених радника, здравствене установе, приватна пракса, удружења здравствене струке, Агенција за лекове и медицинска средства Србије, Агенција за акредитацију здравствених установа Србије, Министарство, као и друге јавне агенције, органи и организације над којима надзор врши Министарство.

Ближе услове за спровођење континуиране едукације прописује министар, на предлог надлежних комора здравствених радника (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике, "Службени Гласник РС", бр. 2/11, 23/16 и 31/18 ОВДЕ).

Акредитацију програма континуиране едукације врши Здравствени савет.

Трошкове претходног поступка процене квалитета континуиране едукације и процене квалитета извођења акредитованих програма континуиране едукације сноси организатор програма континуиране едукације, према ценовнику надлежне коморе здравствених радника, на који сагласност даје Министарство (у изради).

Акредитација програма КЕ

Достављање извештаја о одржаним програмима КЕ и променама