CI

Pod uslovima propisanim ovim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kontinuiranu edukaciju mogu obavljati visokoškolske ustanove zdravstvene struke, srednje škole zdravstvene struke, komore zdravstvenih radnika, zdravstvene ustanove, privatna praksa, udruženja zdravstvene struke, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, Ministarstvo, kao i druge javne agencije, organi i organizacije nad kojima nadzor vrši Ministarstvo.

Bliže uslove za sprovođenje kontinuirane edukacije propisuje ministar, na predlog nadležnih komora zdravstvenih radnika (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, "Službeni Glasnik RS", br. 2/11, 23/16 i 31/18 OVDE).

Akreditaciju programa kontinuirane edukacije vrši Zdravstveni savet.

Troškove prethodnog postupka procene kvaliteta kontinuirane edukacije i procene kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije snosi organizator programa kontinuirane edukacije, prema cenovniku nadležne komore zdravstvenih radnika, na koji saglasnost daje Ministarstvo (u izradi).

Akreditacija programa KE

Dostavljanje Izveštaja o održanim akreditovanim programima KE