CI

Pod uslovima propisanim ovim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kontinuiranu edukaciju mogu obavljati visokoškolske ustanove zdravstvene struke, srednje škole zdravstvene struke, komore zdravstvenih radnika, zdravstvene ustanove, privatna praksa, udruženja zdravstvene struke, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, Ministarstvo, kao i druge javne agencije, organi i organizacije nad kojima nadzor vrši Ministarstvo.

Bliže uslove za sprovođenje kontinuirane edukacije propisuje ministar, na predlog nadležnih komora zdravstvenih radnika, Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, "Službeni Glasnik RS", br. 17/22  OVDE

Akreditaciju programa kontinuirane edukacije vrši Zdravstveni savet.

Troškove prethodnog postupka procene kvaliteta kontinuirane edukacije i procene kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije snosi organizator programa kontinuirane edukacije, prema cenovniku nadležne komore zdravstvenih radnika, na koji saglasnost daje Ministarstvo.

ODLUKA o utvrđivanju naknada prethodnog postupka procene kvaliteta kontinuirane edukacije i procene kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije OVDE

U skladu sa ovom Odlukom, organizatori programa kontinuirane edukacije, prilikom podnošenja zahteva za prethodni postupak akreditacije, dostavlјaju i potvrdu o izvršenoj uplati (kopija ili drugi primerak uplatnice o izmirenim naknadama ili izvod sa poslovnog računa stranke), za odgovarajuću vrstu programa KE, za koju podnose zahtev, u skladu sa naknadama koje su definisane. 

Pravo na izuzeće od navedenih nadoknada imaju zdravstvene ustanove i privatna praksa prilikom prethodnog postupka procene kvaliteta kontinuirane edukacije koje organizuju isklјučivo u cilјu edukaciju svojih zaposlenih. 

Ova Odluka se primenjuje odmah, odnosno u skladu sa Javnim pozivom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-00789/2022-01 od 29.12.2022. godine, za sve programe KE koji budu poslati od 1-5. oktobra 2023. godine. 

U skladu sa Javnim pozivom: 

  • programi se dostavlјaju isklјučivo u jednom primerku,
  • svaki program se mora posebno prijaviti, priložiti i poslati poštom u posebnoj koverti,
  • programi i primedbe poslate van predviđenog roka, kao i oni koji nisu poslati pojedinačno neće se uzimati u razmatranje.

Uplatu izvršiti na sledeći način:

  • Primalac: Farmaceutska komora Srbije, Mutapova 25, Beograd
  • Broj računa: 325-9500900015066-04; 
  • Svrha plaćanja: Za prethodni postupak procene kvaliteta kontinuirane edukacije; 
  • Model: ne upisuje se; 
  • Poziv na broj: 55/1-12

Akreditacija programa KE

Dostavljanje Izveštaja o održanim akreditovanim programima KE