LA

Захтев за продужење важења привремено одузете лиценце подноси се преко надлежног огранка Коморе (преко огранка који је издао Решење о упису у именик Коморе).

Захтев за продужење важења привремено одузете лиценце (преузимте образац захтева). 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

У складу са чланом 185. Закона о здравственој заштити ("Сл. Гласник РС", бр. 25/2019), Комора по службеној дужности привремено одузима лиценцу здравственом раднику у случају:

  1. да обавља здравствену делатност за коју му није издата лиценца;
  2. да у обављању здравствене делатности начини стручну грешку којом се нарушава, односно погоршава здравствено стање пацијента;
  3. да му је од стране надлежног органа коморе изречена једна од мера привремене забране обављања здравствене делатности због теже повреде професионалне дужности и угледа члана коморе, у складу са законом и статутом коморе;
  4. да је правноснажном судском одлуком осуђен за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, односно на казну затвора за кривично дело против здравља људи;
  5. да му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати здравствену делатност;
  6. да у обављању здравствене делатности злоупотреби средства здравственог осигурања;
  7. да је исписан из именика надлежне коморе;
  8. у другим случајевима прописаним законом.


Привремено одузимање лиценце из разлога утврђених у ставу 1. тач. 1)-3), 6) и 8) овог члана може трајати од шест месеци до пет година од дана достављања решења о привременом одузимању лиценце.

Привремено одузимање лиценце из разлога утврђеног у ставу 1. тачка 4) овог члана може трајати до брисања осуде у складу са Кривичним закоником.

Привремено одузимање лиценце из разлога утврђеног у ставу 1. тачка 5) овог члана може трајати до истека мере безбедности која је изречена здравственом раднику.

Привремено одузимање лиценце из разлога утврђеног у ставу 1. тачка 7) овог члана може трајати до поновног уписа здравственог радника у именик коморе, под условима прописаним овим законом и таква лиценца важи за преостали период важења претходно издате лиценце.