CI

Zahtev za produženje važenja privremeno oduzete licence podnosi se preko nadležnog ogranka Komore (preko ogranka koji je izdao Rešenje o upisu u imenik Komore).

Zahtev za produženje važenja privremeno oduzete licence (OVDE).

VAŽNE INFORMACIJE:

U skladu sa članom 185. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. Glasnik RS", br. 25/2019), Komora po službenoj dužnosti privremeno oduzima licencu zdravstvenom radniku u slučaju:

 1. da obavlja zdravstvenu delatnost za koju mu nije izdata licenca;
 2. da u obavljanju zdravstvene delatnosti načini stručnu grešku kojom se narušava, odnosno pogoršava zdravstveno stanje pacijenta;
 3. da mu je od strane nadležnog organa komore izrečena jedna od mera privremene zabrane obavljanja zdravstvene delatnosti zbog teže povrede profesionalne dužnosti i ugleda člana komore, u skladu sa zakonom i statutom komore;
 4. da je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen za umišljajno krivično delo na kaznu zatvora od šest meseci ili težu kaznu, odnosno na kaznu zatvora za krivično delo protiv zdravlja ljudi;
 5. da mu je pravnosnažnom sudskom odlukom izrečena mera bezbednosti u skladu sa Krivičnim zakonikom, i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara, odnosno zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti zbog koje ne može obavljati zdravstvenu delatnost;
 6. da u obavljanju zdravstvene delatnosti zloupotrebi sredstva zdravstvenog osiguranja;
 7. da je ispisan iz imenika nadležne komore;
 8. u drugim slučajevima propisanim zakonom.


Privremeno oduzimanje licence iz razloga utvrđenih u stavu 1. tač. 1)-3), 6) i 8) ovog člana može trajati od šest meseci do pet godina od dana dostavljanja rešenja o privremenom oduzimanju licence.

Privremeno oduzimanje licence iz razloga utvrđenog u stavu 1. tačka 4) ovog člana može trajati do brisanja osude u skladu sa Krivičnim zakonikom.

Privremeno oduzimanje licence iz razloga utvrđenog u stavu 1. tačka 5) ovog člana može trajati do isteka mere bezbednosti koja je izrečena zdravstvenom radniku.

Privremeno oduzimanje licence iz razloga utvrđenog u stavu 1. tačka 7) ovog člana može trajati do ponovnog upisa zdravstvenog radnika u imenik komore, pod uslovima propisanim ovim zakonom i takva licenca važi za preostali period važenja prethodno izdate licence.

FINANSIJSKI IZDACI: Plaćanje možete obaviti na vama pogodan način, putem elektronskog bankarstva ili uplatnice/naloga za prenos.

 • Uplatu izvršiti na račun Farmaceutske komore Srbije 325-9500900015066-04;
 • Svrha uplate: Nadoknada za produženje važenja privremeno oduzete licence;
 • Iznos: 1.000 dinara;
 • Model: Ne upisuje se;
 • Poziv na broj: JMBG

PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI: U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), potrebno je da podnosioc zahteva dobije informaciju o prikupljanju podataka o ličnosti (preuzmite informaciju) i potpiše Izjavu o obaveštenosti (preuzmite izjavu).

Ovlašćeno lice Farmaceutske komore Srbije za zaštitu podataka o ličnosti, Gordana Vukićević Mrkšić, dipl.pravnik., tel: 011/3243144