CI

Sa ciljem da se pacijentima obolelim od dijabetesa, primenom medicine/farmacije zasnovane na dokazima, pruži jedinstvena usluga u apotekama radi unapređenja zdravlja, poboljšanja stepena adherence i boljih zdravstvenih ishoda, Farmaceutska komora Srbije pripremila je materijal za pružanje standardizovane farmaceutske usluge koji Vam stavljamo na raspolaganje.

Pored upitnika i flajera, kompletan materijal za pružanje standardizovane farmaceutske usluge pripremljen je kao paket obrazovanja na temu: “Standardizacija farmaceutske usluge kod pacijenata sa dijabetesom” u okviru Virtuelne škole obrazovanja, koji je vam dostupan na  portalu  korisničkog servisa članova Farmaceutske komoere Srbije.

Nа ovаj nаčin reаlizovаnа je inicijаtivа Komore dа kompletаn mаterijаl zа pripremu i pružаnje stаndаrdizovаne usluge bude dostupаn svim njenim člаnovimа, а dа onimа koju su bili u mogućnosti dа prisustvuju održаnim edukаcijаmа predstаvljа podsetnik i pomoć u dаljem rаdu.

Pozivamo Vas da uvođenjem ove usluge u Vašu svakodnevnu praksu pozitivno utičete nа zdrаvlje pаcijenаtа i ishod terаpije.

Projekat će se sprovoditi kontinuirano, od jula 2019. godine.

Kao član Komore možete da učestvujete u pilot projektu primene ove usluge u Vašim apotekama, a svoje učešće je potrebno da prijavite Komori na mejl generalni.sekretar@farmkom.rs sa naznakom “pilot projekat – dijabetes”.

Propozicije za učešće u pilot projektu:

 1. Kada pružite uslugu za najmanje 10 pacijenata i kompletan materijal (popunjene upitnike) dostavite Farmaceutskoj komori Srbije (Mutapova 25, 11000 Beograd), stičete pravo na Potvrdu o uspešno završenom programu za pružanje standardizovane usluge pacijentima sa dijabetesom, koju izdaje Farmaceutska komora. Pored potvrde, dobićete i bedž sa natpisom “Savetnik za dijabetes”
 2. Ukoliko dva farmaceuta iz jedne apoteke dobiju gore navedenu Potvrdu, apoteka u kojoj rade stiče pravo na Sertifikat koji ukazuje da u toj apoteci pacijenti oboleli od dijabetesa mogu dobiti savetovanje kroz standardizovanu farmaceutsku uslugu.

Virtuelna škola obrazovanja “Standardizacija farmaceutske usluge kod pacijenata sa dijabetesom”

Pripremljen mаterijаl obuhvаtа uvodne informаcije o dijаbetesu, pravilnoj primeni terapije, važnosti dobre kontrole bolesti i mogućim komplikacijama koje ona sa sobom nosi. Akcenat je stavljen na ulogu farmaceuta u timu zdravstvenih radnika koji brinu o pacijentu sa dijabetesom.
Date su detаljne informаcije o svаkom pojedinаčnom korаku fаrmаceutske usluge – potrebnа predznаnjа, pojаšnjenje upitnikа koje treba da popunite sa Vašim pacijentima i flаjerа koji su pripremljeni zа pаcijente.
U materijalu je jasno definisana svrhа i cilj standardizacije usluge, važnost redosleda pružаnjа informаcijа, kаo i ključne nаpomene koje trebа da prenesete pаcijentu tokom sаvetovаnjа.
U okviru mаterijаlа takođe su dostupni i svi upitnici, odnosno flаjeri koji su potrebni zа pružаnje usluge.

VAŽNE NAPOMENE

 1. Usluga se sastoji od 6 različitih koraka.
 2. U okviru svakog koraka obrađuje se jedan važan aspekt dijabetesa, čije poznavanje od strane pacijenta može značajno uticati na kontrolu bolesti i kvalitet života.
 3. Za svaki korak pripremljen je FLAJER za pacijenta u kome se nalaze detaljne informacije o temi koja se obrađuje i UPITNIK koji popunjava farmaceut u razgovoru sa pacijentom kako bi procenio njegovo trenutno stanje i razumevanje bolesti.
 4. Preporuka je da se usluga pruži pacijentu kontinuirano u periodu od 6 meseci, odnosno između dve posete lekaru. Međutim, dinamiku pružanja usluga određuje farmaceut.
 5. Kompletan materijal, koji uključuje i metodološko uputstvo za pružanje ove usluge, pripremljen je za akreditaciju u aprilskom roku i biće dostupan članovima Komore koji nisu prisustvovali seminaru na ovu temu od maja 2019. godine.

 

FARMACEUTSKA USLUGA - DIJABETES

 1. Usluga se započinje popunjavanjem Opšteg upitnika koji popunjava farmaceut u razgovoru sa pacijentom (preuzmite upitnik 0) i pacijentu daje Opšti flajer za pacijenta - Upoznajte dijabetes (preuzmite flajer 0)
 2. Nakon toga, u razgovoru sa pacijentom farmaceut popunjava upitnik na osnovu koga će se proceniti znanje pacijenta pre pružene usluge (preuzmite upitnik 01)
 3. PRVI korak usluge - Primena terapije (preuzmite flajer 1) (preuzmite upitnik 1)
 4. DRUGI korak usluge - Primena insulina (preuzmite flajer 2) (preuzmite upitnik 2)
 5. TREĆI korak usluge - Kotrola nivoa glukoze i Akutne komplikacije dijabetesa-hiperglikemija, ketoacidoza i hipoglikemija (preuzmite flajer 3-1 i flajer 3-2) (preuzmite upitnik 3)
 6. ČETVRTI korak usluge - Metabolička kontrola: glukoza u krvi, krvni pritisak, lipidni profil, indeks telesne mase i obim struka (preuzmite flajer 4) (preuzmite upitnik 4)
 7. PETI korak usluge - Nefarmakološke mere (preuzmite flajer 5-1 flajer 5-2/5-3) (preuzmite upitnik 5)
 8. ŠESTI korak usluge - Hronične komplikacije dijabetesa (preuzmite flajer 6-1/6-2) (preuzmite upitnik 6)
 9. Nakon pružene kompletne usluge (svih 6. koraka), u razgovoru sa pacijentom farmaceut popunjava upitnik na osnovu koga će se proceniti unapređenje znanja pacijenta posle pružene usluge (preuzmite upitnik 01)
 10. UPITNIK za pacijenta - zadovoljstvo pruženom uslugom (preuzmite upitnik)