LA

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина коморе, Управни одбор, Надзорни одбор, Етички одбор, Комисија за посредовање, Директор коморе и Суд части.

Скупштина је највиши орган Коморе, који има 100 чланова. Број чланова Скупштине који се бирају у поједином огранку Коморе утврђује се на основу процента који се добија стављањем у однос укупно уписаних чланова у поједином огранку у односу на укупно уписаних чланова у Именку Коморе на дан доношења Одлуке о расписивању избора.

Састав Скупштине која је конституисана 11.05.2018. године:

Огранак Београд - 37, Огранак Крагујевац - 24, Огранак Војводина - 22 , Огранак Ниш са КиМ - 17.

Делегате у Скупштини бирају редовни чланови Фармацеутске коморе Србије на изборима за Скупштину Коморе који се врше у складу са одлуком о расписивању избора. Мандат чланова Скупштине траје четири године.

Поред законом утврђених послова Скупштина Коморе, у оквиру својих надлежности обавља и послове који су уређени Статутом ФКС.

Скупштина има свој Пословник о раду, којим су ближе утврђени начин и критеријуми за њен рад. Радом Скупштине руководи председник Скупштине.

На основу члана 13-15 Пословника о раду Скупштине Фармацеутске коморе Србије бр. 44/1-7 од 06.06.2006. године Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београд дана 11.05.2018. године донела је Одлуку о верификацији мандата члановима Скупштине Фармацеутске коморе Србије изабраним на спроведеним изборима који су одржани 22.04.2018. године.

На основу члана 19 став 2 тачка 5 Закона о коморама здравствених радника (Сл.гласник РС, бр.107/2005 и 99/2010) и члана 33. и 34. Статута Фармацеустке коморе Србије (Сл.гласник РС, бр.106/2006,118/2008, 5/2010 и 113/2013), Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београду дана 11.05.2018.г донела је Одлуку да се за председника Скупштине Фармацеутске коморе Србије бира Славица Милутиновић, ЗУА "Бену", Београд, а за заменика председника Скупштине Саша Петровић, Апотека "Пожаревац".

Председник Скупштине Коморе: СЛАВИЦА МИЛУТИНОВИЋ, ЗУА "Бену", Београд

Заменик председника Скупштине Коморе; САША ПЕТРОВИЋ, Апотека "Пожаревац"


Чланови Скупштине Фармацеутске коморе Србије

Скупштина Фармацеутске коморе Србије је на седници одржаној у Београду дана 28.06.2018. године донела одлуке о избору чланова следећих одбора и комисија:


ОДБОР ЗА ПРИПРЕМУ И РАД СКУПШТИНЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
1. ТИНДЕ КОВАЧ ЕРДЕГ, ЗУА "Пхармавит", Суботица, председник
2. МИРЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ, ЗУА "Гоодwилл", Нови Сад, заменик председника
3. МАРИЈАНА СИНЂИЋ, Апотека "Ужице", Ужице, члан
4. ДАНИЈЕЛА ЈОВАНОВИЋ, ЗУА "Бену", Београд, члан
5. МИЛА МИТРОВИЋ, ЗУА "Никола Пашић", Београд, члан

ОДБОР ЗА БОЛНИЧКЕ АПОТЕКЕ СКУПШТИНЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
1. ГОРДАНА СИМИЋ, Клинички центар Србије, Београд, председник
2. ВЕСНА ПУТИЋ, Војномедицинска академија, Београд, члан
3. ИВАНА ПОПОВИЋ, Институт за онкологију и радиологију Србије, члан

ОДБОР ЗА АПОТЕКЕ У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ СКУПШТИНЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
1. СЛАВИЦА БОТИЋ, Апотека "Смедерево", Смедерево, председник
2. АНИТА БОЈИЧИЋ, ЗУА "Вегафарма", Ваљево, члан
3. МИЛЕНА МЛАДЕНОВИЋ, ЗУА "Лиллy дрогерие", Београд, члан

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ОПШТИХ АКАТА
1. ЕУЂЕНИЈА МУНЋАН, ЗУА "Бену", Панчево, председник
2. МИРИЈАНА ЈУКИЋ, Општа болница Сремска Митровица, члан
3. АНА МАРИЋ, ЗУА "Лиллy дрогерие", Београд, члан

КОМИСИЈА ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
1. МАРИНА ТРУНИЋ, ЗУА "Филлy фарм", Велика Плана, председник
2. НЕБОЈША ЈАКОВЉЕВИЋ, ЗУА "Лиллy дрогерие", Београд, члан
3. ДРАГАНА БЛАГОЈЕВИЋ ИЛИЕВ, ЗУА "Бену", Београд, члан