CI

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički odbor, Komisija za posredovanje, Direktor komore i Sud časti.


Skupština je najviši organ Komore, koji ima 100 članova. Broj članova Skupštine koji se biraju u pojedinom ogranku Komore utvrđuje se na osnovu procenta koji se dobija stavljanjem u odnos ukupno upisanih članova u pojedinom ogranku u odnosu na ukupno upisanih članova u Imenku Komore na dan donošenja Odluke o raspisivanju izbora.


Sastav Skupštine koja je konstituisana 11.05.2018. godine:

Ogranak Beograd - 37, Ogranak Kragujevac - 24, Ogranak Vojvodina - 22 , Ogranak Niš sa KiM - 17.


Delegate u Skupštini biraju redovni članovi Farmaceutske komore Srbije na izborima za Skupštinu Komore koji se vrše u skladu sa odlukom o raspisivanju izbora. Mandat članova Skupštine traje četiri godine.


Pored zakonom utvrđenih poslova Skupština Komore, u okviru svojih nadležnosti obavlja i poslove koji su uređeni Statutom FKS.


Skupština ima svoj Poslovnik o radu, kojim su bliže utvrđeni način i kriterijumi za njen rad. Radom Skupštine rukovodi predsednik Skupštine.


Na osnovu člana 13-15 Poslovnika o radu Skupštine Farmaceutske komore Srbije br. 44/1-7 od 06.06.2006. godine Skupština Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Beograd dana 11.05.2018. godine donela je Odluku o verifikaciji mandata članovima Skupštine Farmaceutske komore Srbije izabranim na sprovedenim izborima koji su održani 22.04.2018. godine.


Na osnovu člana 19 stav 2 tačka 5 Zakona o komorama zdravstvenih radnika (Sl.glasnik RS, br.107/2005 i 99/2010) i člana 33. i 34. Statuta Farmaceustke komore Srbije (Sl.glasnik RS, br.106/2006,118/2008, 5/2010 i 113/2013), Skupština Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Beogradu dana 11.05.2018.g donela je Odluku da se za predsednika Skupštine Farmaceutske komore Srbije bira Slavica Milutinović, ZUA "Benu", Beograd, a za zamenika predsednika Skupštine Saša Petrović, Apoteka "Požarevac".


Predsednik Skupštine Komore: SLAVICA MILUTINOVIĆ, ZUA "Benu", Beograd

Zamenik predsednika Skupštine Komore; SAŠA PETROVIĆ, Apoteka "Požarevac"


Članovi Skupštine Farmaceutske komore Srbije


Skupština Farmaceutske komore Srbije je na sednici održanoj u Beogradu dana 28.06.2018. godine donela odluke o izboru članova sledećih odbora i komisija:



ODBOR ZA PRIPREMU I RAD SKUPŠTINE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE
1. TINDE KOVAČ ERDEG, ZUA "Pharmavit", Subotica, predsednik
2. MIRJANA LAZAREVIĆ, ZUA "Goodwill", Novi Sad, zamenik predsednika
3. MARIJANA SINĐIĆ, Apoteka "Užice", Užice, član
4. DANIJELA JOVANOVIĆ, ZUA "Benu", Beograd, član
5. MILA MITROVIĆ, ZUA "Nikola Pašić", Beograd, član

ODBOR ZA BOLNIČKE APOTEKE SKUPŠTINE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE
1. GORDANA SIMIĆ, Klinički centar Srbije, Beograd, predsednik
2. VESNA PUTIĆ, Vojnomedicinska akademija, Beograd, član
3. IVANA POPOVIĆ, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, član

ODBOR ZA APOTEKE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI SKUPŠTINE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE
1. SLAVICA BOTIĆ, Apoteka "Smederevo", Smederevo, predsednik
2. ANITA BOJIČIĆ, ZUA "Vegafarma", Valjevo, član
3. MILENA MLADENOVIĆ, ZUA "Lilly drogerie", Beograd, član

KOMISIJA ZA IZRADU OPŠTIH AKATA
1. EUĐENIJA MUNĆAN, ZUA "Benu", Pančevo, predsednik
2. MIRIJANA JUKIĆ, Opšta bolnica Sremska Mitrovica, član
3. ANA MARIĆ, ZUA "Lilly drogerie", Beograd, član

KOMISIJA ZA MATERIJALNO-FINANSIJSKO POSLOVANJE
1. MARINA TRUNIĆ, ZUA "Filly farm", Velika Plana, predsednik
2. NEBOJŠA JAKOVLJEVIĆ, ZUA "Lilly drogerie", Beograd, član
3. DRAGANA BLAGOJEVIĆ ILIEV, ZUA "Benu", Beograd, član