LA

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина комореУправни одборНадзорни одборЕтички одборКомисија за посредовањеДиректор коморе и Суд части.

Управни одбор је орган управљања Коморе који води пословну политику и извршава обавезе Коморе на основу закона, Статута, општих аката Коморе и одлука Скуштине Коморе. Управни одбор и ма 11 чланова, које бира Скупштина Коморе из реда својих чланова.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године.

ПОСЛОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

Управни одбор, поред послова утврђених законом у оквиру своје надлежности, обавља следеће послове:

 • Доноси план рада Управног одбора
 • Доноси пословник о свом раду и општа акта која не доноси Скупштина Коморе
 • Доноси предлог одлуке о висини чланарине и начину наплате
 • Доноси предлог одлуке о висини накнаде за упис у именик чланова Коморе за издавање и обнављање лиценце, као и за издавање извода, уверења и потврда
 • Утврђује предлог за почасног члана Коморе и донатора Коморе
 • Одлучује по жалбама на одлуке директора Коморе када је то прописано законом
 • Решава о жалбама на решење огранка Коморе о упису у именик Коморе и на поступак издавања уверења о чињеницама о којима Комора води евиденцију у складу са законом
 • Одлучује о употреби средстава Коморе до висине утврђене Одлуком Скупштине Коморе
 • Обавља и друге послове у складу са овом Одлуком, општим актима Коморе и послове које му повери Скупштина и други органи Коморе.

Управни одбор има свој Пословник о раду, којим су ближе утврђени начин и критеријуми за његов рад.

Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београду дана 9.5.2022. године донела је Одлуку да се на дужност председника, заменика председника и чланова Управног одбора бирају: 

Председник Управног одбора: ТАТЈАНА ШИПЕТИЋ, Београд

Заменик председника Управног одбора: МАРИЈА ГОЛУБОВИЋ-МАРКОВИЋ, Београд

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

 • АЊА СТАНОЈЛОВИЋ, Београд
 • ЗОРИЦА МАЛИШИЋ, Београд
 • ИВАНА ГЛУВЊА, Нови Сад
 • ИВАН ДИВАЦ, Краљево
 • ЈЕЛЕНА МАЈКИЋ, Ниш
 • МИЛАН РАДОВИЋ, Крушевац
 • МИРЈАНА МАНОЈЛОВИЋ, Лозница
 • РАДИЦА СЕЛИЋ, Велико Градиште
 • ТАМАРА БОЖИЛОВИЋ, Ветерник