LA

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Комисија за посредовање, Етички одбор, Надзорни одбор, Управни одбор, Скупштина коморе, Суд части и Директор коморе.

Управни одбор је орган управљања Коморе који води пословну политику и извршава обавезе Коморе на основу закона, Статута, општих аката Коморе и одлука Скуштине Коморе. Управни одбор и ма 11 чланова, које бира Скупштина Коморе из реда својих чланова.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године.

ПОСЛОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

Управни одбор, поред послова утврђених законом у оквиру своје надлежности, обавља следеће послове:

 • Доноси план рада Управног одбора
 • Доноси пословник о свом раду и општа акта која не доноси Скупштина Коморе
 • Доноси предлог одлуке о висини чланарине и начину наплате
 • Доноси предлог одлуке о висини накнаде за упис у именик чланова Коморе за издавање и обнављање лиценце, као и за издавање извода, уверења и потврда
 • Утврђује предлог за почасног члана Коморе и донатора Коморе
 • Одлучује по жалбама на одлуке директора Коморе када је то прописано законом
 • Решава о жалбама на решење огранка Коморе о упису у именик Коморе и на поступак издавања уверења о чињеницама о којима Комора води евиденцију у складу са законом
 • Одлучује о употреби средстава Коморе до висине утврђене Одлуком Скупштине Коморе
 • Обавља и друге послове у складу са овом Одлуком, општим актима Коморе и послове које му повери Скупштина и други органи Коморе.

Управни одбор има свој Пословник о раду, којим су ближе утврђени начин и критеријуми за његов рад.

Председник Управног одбора: НЕБОЈША ЈОРГОВАНОВИЋ, Апотека "Пожаревац"

Заменик председника Управног одбора: МАРИЈА ГОЛУБОВИЋ-МАРКОВИЋ, ЗУА "Фарманеа", Београд

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

 • БОЈАНА ЖИВКОВИЋ-ЋУРЧИН, ЗУА "Код сунчаног сата", Панчево
 • АЊА СТАНОЈЛОВИЋ, ЗУА "Бену", Београд
 • СУЗАНА МАРИНКОВИЋ, Апотека "Зајечар"
 • АЛЕКСАНДРА КУЗМАНОВИЋ, ЗУА "Lilly drogerie", Београд
 • МАРИЈАНА САВИЋ, ЗУА "Filly farm", у Бачкој Паланци
 • МИРЈАНА МАНОЈЛОВИЋ, Апотека "Лозница"
 • СНЕЖАНА ГРИШИЋ, ЗУА "Вегафарма", у Сремској Митровици
 • ЈАСМИНА ПОЗНАНОВИЋ, Апотека "Ужице"
 • ЗОРИЦА МАЛИШИЋ, ЗУА "Бену", Београд