CI

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički odbor, Komisija za posredovanje, Direktor komore i Sud časti.


Upravni odbor je organ upravljanja Komore koji vodi poslovnu politiku i izvršava obaveze Komore na osnovu zakona, Statuta, opštih akata Komore i odluka Skuštine Komore. Upravni odbor i ma 11 članova, koje bira Skupština Komore iz reda svojih članova.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

POSLOVi UPRAVNOG ODBORA

Upravni odbor, pored poslova utvrđenih zakonom u okviru svoje nadležnosti, obavlja sledeće poslove:

 • Donosi plan rada Upravnog odbora
 • Donosi poslovnik o svom radu i opšta akta koja ne donosi Skupština Komore
 • Donosi predlog odluke o visini članarine i načinu naplate
 • Donosi predlog odluke o visini naknade za upis u imenik članova Komore za izdavanje i obnavljanje licence, kao i za izdavanje izvoda, uverenja i potvrda
 • Utvrđuje predlog za počasnog člana Komore i donatora Komore
 • Odlučuje po žalbama na odluke direktora Komore kada je to propisano zakonom
 • Rešava o žalbama na rešenje ogranka Komore o upisu u imenik Komore i na postupak izdavanja uverenja o činjenicama o kojima Komora vodi evidenciju u skladu sa zakonom
 • Odlučuje o upotrebi sredstava Komore do visine utvrđene Odlukom Skupštine Komore
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa ovom Odlukom, opštim aktima Komore i poslove koje mu poveri Skupština i drugi organi Komore

Upravni odbor ima svoj Poslovnik o radu, kojim su bliže utvrđeni način i kriterijumi za njegov rad.


Predsednik Upravnog odbora: NEBOJŠA JORGOVANOVIĆ, Apoteka "Požarevac"

Zamenik predsednika Upravnog odbora: MARIJA GOLUBOVIĆ-MARKOVIĆ, ZUA "Farmanea", Beograd 


ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

 1. BOJANA ŽIVKOVIĆ-ĆURČIN, ZUA "Kod sunčanog sata", Pančevo
 2. ANJA STANOJLOVIĆ, ZUA "Benu", Beograd
 3. SUZANA MARINKOVIĆ, Apoteka "Zaječar"
 4. ALEKSANDRA KUZMANOVIĆ, ZUA "Lilly drogerie", Beograd
 5. MARIJANA SAVIĆ, ZUA "Filly farm", u Bačkoj Palanci
 6. MIRJANA MANOJLOVIĆ, Apoteka "Loznica"
 7. SNEŽANA GRIŠIĆ, ZUA "Vegafarma", u Sremskoj Mitrovici
 8. JASMINA POZNANOVIĆ, Apoteka "Užice"
 9. ZORICA MALIŠIĆ, ZUA "Benu", Beograd