CI

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički odbor, Komisija za posredovanje, Direktor komore i Sud časti.


Nadzorni odbor Komore vrši kontrolu materijalno-finansijskih poslova Komore i unutrašnji nadzor nad radom Komore saglasno članu 24 Zakona o komorama zdravstvenih komora, samostalan je i nezavisan u svom radu.


Nadzorni odbor ima 5 članova koje bira Skupština Komore iz reda svojih članova.


Nadzorni odbor ima svoj Poslovnik o radu, kojim su bliže utvrđeni način i kriterijumi za njegov rad.


Predsednik Nadzornog odbora: ALEKSANDRA NEDIĆ, ZUA "Farmanea", Beograd

Zamenik predsednika Nadzornog odbora: SVETLANA VUKSANOVIĆ-PINTAR, ZUA "Benu", Beograd


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

  1. JELENA TRIFUNOVIĆ, Apoteka „Požarevac“
  2. NEDELJKA RADOSAVLJEVIĆ, Apoteka "Čačak"
  3. PREDRAG STAJIĆ, ZUA "Lilly drogerie", u Nišu