LA

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Суд части, Директор коморе , Комисија за посредовање, Етички одбор, Надзорни одбор, Управни одбор и Скупштина коморе.

Етички одбор има 5 чланова које бира Скупштина из реда чланова Коморе. Одбор има председника и заменика председника које бира и разрешава Скупштина Коморе.

Мандат Етичког одбора траје 4 године.

Послови Етичког одбора:

Етички одбор, поред послова утвђених законом, у сарадњи са Управним одбором утврђује предлог Етичког кодекса дипломираних фармацеута и предлаже исти Комори на усвајање.

У обављању послова из свог делокруга Етички одбор сарађује нарочито са другим коморама здравствених радника, факултетима здравствене струке, научним установама и референтним установама из здравствене делатности као и другим субјектима, у земљи и иностранству.

Комора може посебним општим актом и шире утврдити делокруг Етичког одбора.

Одлуком Скупштине Коморе од 28.06.2018. године изабрани су председник, заменик председника и чланови Етичког одбора Коморе.

Председник Етичког одбора, ИВАН ЕФТОВИЋ, ЗУА "Филлy фарм", Београд

Заменик председника Етичког одбора и члан, МИЛЕНА ОБРАДОВИЋ, ЗУА "Вегафарма", Београд

ЧЛАНОВИ ЕТИЧКОГ ОДБОРА:

  • ДРАГАНА ЈОЦИЋ, ЗУА „Бену“, Београд, члан
  • ДУШАНКА КРАЈНОВИЋ, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Београд, члан
  • РАДОЈИЦА НИШАВИЋ, Апотека „Ужице“, Ужице, члан