LA

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина комореУправни одборНадзорни одборЕтички одборКомисија за посредовањеДиректор коморе и Суд части.

Етички одбор има 5 чланова које бира Скупштина из реда чланова Коморе. Одбор има председника и заменика председника које бира и разрешава Скупштина Коморе.

Мандат Етичког одбора траје 4 године.

ПОСЛОВИ ЕТИЧКОГ ОДБОРА: 

Етички одбор, поред послова утвђених законом, у сарадњи са Управним одбором утврђује предлог Етичког кодекса дипломираних фармацеута и предлаже исти Комори на усвајање.

У обављању послова из свог делокруга Етички одбор сарађује нарочито са другим коморама здравствених радника, факултетима здравствене струке, научним установама и референтним установама из здравствене делатности као и другим субјектима, у земљи и иностранству.

Комора може посебним општим актом и шире утврдити делокруг Етичког одбора.

ВАЖНО: Захтев за одобрење истраживачке студије подноси се Етичком одбору Фармацеутске коморе Србије на прописаном обрасцу који можете преузети ОВДЕ

Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београду дана 9.5.2022. године донела је Одлуку да се на дужност председника, заменика председника и чланова Етичког одбора бирају: 

Председник Етичког одбора, АЛЕКСАНДРА НЕДИЋ ВЛАДОВИЋ, Београд

Заменик председника Етичког одбора, ТАТЈАНА ШУБАРЕВИЋ, Врање

ЧЛАНОВИ ЕТИЧКОГ ОДБОРА:

  • ДРАГАНА ЈОЦИЋ, Београд, члан
  • МИЛЕНА СТЕПАНОВ, Београд, члан
  • СЛАВИЦА БОТИЋ, Смедерево, члан