CI

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički odbor, Komisija za posredovanje, Direktor komore i Sud časti.

Etički odbor ima 5 članova koje bira Skupština iz reda članova Komore. Odbor ima predsednika i zamenika predsednika koji bira i razrešava Skupština Komore.

Mandat Etičkog odbora traje 4 godine.


POSLOVI ETIČKOG ODBORA:

Etički odbor, pored poslova utvđenih zakonom, u saradnji sa Upravnim odborom utvrđuje predlog Etičkog kodeksa diplomiranih farmaceuta i predlaže isti Komori na usvajanje.

U obavljanju poslova iz svog delokruga Etički odbor sarađuje naročito sa drugim komorama zdravstvenih radnika, fakultetima zdravstvene struke, naučnim ustanovama i referentnim ustanovama iz zdravstvene delatnosti kao i drugim subjektima, u zemlji i inostranstvu.

Komora može posebnim opštim aktom i šire utvrditi delokrug Etičkog odbora.

Odlukom Skupštine Komore od 28.06.2018. godine izabrani su predsednik, zamenik predsednika i članovi Etičkog odbora Komore.


Predsednik Etičkog odbora, IVAN EFTOVIĆ, ZUA "Filly farm", Beograd

Zamenik predsednika Etičkog odbora i član, MILENA OBRADOVIĆ, ZUA "Vegafarma", Beograd


ČLANOVI ETIČKOG ODBORA:

  1. DRAGANA JOCIĆ, ZUA „Benu“, Beograd, član
  2. DUŠANKA KRAJNOVIĆ, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, član
  3. RADOJICA NIŠAVIĆ, Apoteka „Užice“, Užice, član