LA

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Суд части, Директор коморе , Комисија за посредовање, Етички одбор, Надзорни одбор, Управни одбор и Скупштина коморе.

Комисија за посредовање Коморе има 3 члана - председника и два члана које именује Управни одбор из реда чланова Коморе.

Комисија за посредовање усмерава, даје упутства и тумачења потребна за рад комисија за посредовање огранака Коморе и обавља послове из свог делокруга које јој повере органи Коморе.

Одлуком Управног одбора од 21.06.2018. године изабрани су председник и чланови Комисије за посредовање.

  • ЗУЛФЕР БАХТИЈАРИ, ЗУА "Гоодњилл", Београд, председник
  • ЈЕЛЕНА МАЈКИЋ, ЗУА "Lilly drogerie", Ниш, члан
  • БИЉАНА ОСТОЈИЋ, Апотека "Ваљево", Ваљево, члан