CI

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički odbor, Komisija za posredovanje, Direktor komore i Sud časti.

Komisija za posredovanje Komore ima 3 člana - predsednika i dva člana koje imenuje Upravni odbor iz reda članova Komore.

Komisija za posredovanje usmerava, daje uputstva i tumačenja potrebna za rad komisija za posredovanje ogranaka Komore i obavlja poslove iz svog delokruga koje joj povere organi Komore.

Odlukom Upravnog odbora od 21.06.2018. godine izabrani su predsednik i članovi Komisije za posredovanje.

  1. ZULFER BAHTIJARI, ZUA "Goodwill", Beograd, predsednik
  2. JELENA MAJKIĆ, ZUA "Lilly drogerie", Niš, član
  3. BILJANA OSTOJIĆ, Apoteka "Valjevo", Valjevo, član