LA

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина коморе, Управни одбор, Надзорни одбор, Етички одбор, Комисија за посредовање, Директор коморе и Суд части

Директор Коморе је инокосно-пословодни орган који руководи радом Коморе и радом Стручне службе Коморе.

За директора Коморе може бити именовано лице које поред законом прописаних општих услова испуњава и следеће посебне услове: да има најмање 10 година радног искуства, да се афирмисао у струци и да има организаторске способности.

Директора коморе именује и разрешава Скупштина коморе из реда обавезних чланова Коморе. Мандат директора Коморе траје четири године.

Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београду дана 11.05.2018. године донела је Одлуку да се на дужност директора Фармацеутске коморе Србије бира ТАТЈАНА ШИПЕТИЋ, дипл. фарм. спец. (Биографија)