LA

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина комореУправни одборНадзорни одборЕтички одборКомисија за посредовањеДиректор коморе и Суд части.

Директор Коморе је инокосно-пословодни орган који руководи радом Коморе и радом Стручне службе Коморе.

За директора Коморе може бити именовано лице које поред законом прописаних општих услова испуњава и следеће посебне услове: да има најмање 10 година радног искуства, да се афирмисао у струци и да има организаторске способности.

Директора коморе именује и разрешава Скупштина коморе из реда обавезних чланова Коморе. Мандат директора Коморе траје четири године.

Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београду дана 9.5.2022. године донела је Одлуку да се на дужност директора Фармацеутске коморе Србије бира СЛАВИЦА МИЛУТИНОВИЋ, дипл. фарм. (Биографија)