CI

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički odbor, Komisija za posredovanje, Direktor komore i Sud časti.

Direktor Komore je inokosno-poslovodni organ koji rukovodi radom Komore i radom Stručne službe Komore.

Za direktora Komore može biti imenovano lice koje pored zakonom propisanih opštih uslova ispunjava i sledeće posebne uslove: da ima najmanje 10 godina radnog iskustva, da se afirmisao u struci i da ima organizatorske sposobnosti.

Direktora komore imenuje i razrešava Skupština komore iz reda obaveznih članova Кomore. Mandat direktora Кomore traje četiri godine.

Skupština Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Beogradu dana 11.05.2018. godine donela je Odluku da se na dužnost direktora Farmaceutske komore Srbije bira TATJANA ŠIPETIĆ, dipl. farm. spec. (Biografija)