CI

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komoreUpravni odborNadzorni odborEtički odborKomisija za posredovanjeDirektor komore i Sud časti.

Direktor Komore je inokosno-poslovodni organ koji rukovodi radom Komore i radom Stručne službe Komore.

Za direktora Komore može biti imenovano lice koje pored zakonom propisanih opštih uslova ispunjava i sledeće posebne uslove: da ima najmanje 10 godina radnog iskustva, da se afirmisao u struci i da ima organizatorske sposobnosti.

Direktora komore imenuje i razrešava Skupština komore iz reda obaveznih članova Кomore. Mandat direktora Кomore traje četiri godine.

Skupština Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Beogradu dana 9.5.2022. godine donela je Odluku da se na dužnost direktora Farmaceutske komore Srbije bira SLAVICA MILUTINOVIĆ, dipl. farm. (Biografija)