LA

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина комореУправни одборНадзорни одборЕтички одборКомисија за посредовањеДиректор коморе и Суд части.

Суд части је орган Коморе који се образује ради утврђивања повреда професионалне дужности или угледа члана Коморе, као и утврђивање одговорности и изрицања дисциплинских мера за те повреде.

Суд части II степена, по жалби, преиспитује одлуке Суда части I степена и доноси коначну одлуку.

Суд части има свој Пословник о раду, којим су ближе утврђени начин и критеријуми за његов рад. Радом Суда части руководи председник Суда части.

Седиште Суда части II степена је у Београду.

САСТАВ СУДА ЧАСТИ II СТЕПЕНА