LA

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина коморе, Управни одбор, Надзорни одбор, Етички одбор, Комисија за посредовање, Директор коморе и Суд части.

Одлуком Скупштине Коморе од 28.06.2018. године изабрани су председник, заменик председника, чланови и заменици чланова Суда части II степена.

Седиште Суда части II степена је у Београду.

Суд части је орган Коморе који се образује ради утврђивања повреда професионалне дужности или угледа члана Коморе, као и утврђивање одговорности и изрицања дисциплинских мера за те повреде.

Суд части II степена, по жалби, преиспитује одлуке Суда части И степена и доноси коначну одлуку.

Суд части има свој Пословник о раду, којим су ближе утврђени начин и критеријуми за његов рад. Радом Суда части руководи председник Суда части.

Суд части II степена, по жалби, преиспитује одлуке Суда части И степена и доноси коначну одлуку.

Суд части је орган Коморе који се образује ради утврђивања повреда професионалне дужности или угледа члана Коморе, као и утврђивање одговорности и изрицања дисциплинских мера за те повреде.

САСТАВ СУДА ЧАСТИ II СТЕПЕНА

Предедник Суда части II степена, ЂУРЂА СИМИЋ, ЗУА "Lilly drogerie"
Заменик председника Суда части II степена, БРАНКИЦА ПАЈОВИЋ, ЗУА "Primax farm"

  • ГОРДАНА ЂУРИЋ, Апотека "Ужице", Ужице, члан
  • БИЉАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, ЗУА "Farmanea", Београд, члан
  • МИЛОШ КРСТИЋ, дипл. правник, ЗУА "Бену", Београд, члан
  • МИЛИЦА ЖИВКОВИЋ, ЗУА "Бену", Долово, заменик члана
  • ЈЕЛЕНА ЖИВКОВИЋ, ЗУА „Живковић“, Неготин, заменик члана
  • МИЛИВОЈЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ, дипл. правник., Крушевац, заменик члана
  • ЈЕЛЕНА СТЕФАНОВИЋ ВОЈИНОВИЋ, ЗУА "Lilly drogerie", заменик члана
  • ДАЛИБОРКА МИЛОВАНОВИЋ, Апотека "Лозница", Лозница, заменик члана