LA

Плаћање годишње чланарине прописано је Статутом Фармацеутске коморе Србије („Сл. Гласник РС“, бр. 156/2020) који је ступио на снагу 2.1.2021. године.

1. Годишња чланарина за 2021. годину остала је непромењена и износи 4.500,00 динара.

Рок за уплату чланарине је најкасније до 31. октобра 2021. године и може се платити:

  • одједном или уплатом до 10 месечних рата на текући рачун Коморе бр. 325-9500900015066-04 (сврха уплате - Чланарина за 2021. годину; позив на број - уписати ЈМБГ) или
  • путем административне забране коју потписујете са својим послодавцем и коју можете преузети ОВДЕ

2. Чланови Коморе који се испишу из Именика Коморе у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2021. године плаћају чланарину у износу од 2.250,00 динара.

3. Чланови Коморе који се упишу у Именик Коморе у периоду од 1. јула до 31. децембра 2021. године плаћају чланарину у износу од 2.250,00 динара

4. Од плаћања чланарине ослобођени су магистри фармације који су уписани у именик чланова Коморе као приправници.

5. Изузетно, члан Коморе ослобођен је од плаћања чланарине за 2021. годину у следећим случајевима:

  • Ако је у току 2021. године био на боловању у непрекидном трајању дужем од 60 дана (доказ: Дознака издата од надлежног дома здравља).
  • Ако је у току 2021. године дуже од 6 (шест) месеци био на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, односно одсуству са рада ради посебне неге детета (доказ – један од наведених докумената: Потврда послодавца, Дознака издата од надлежног дома здравља, Решење издато од општинске или градске управе о праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета)
  • Ако је у току 2021. године дуже од 6 (шест) месеци био незапослен (доказ: Потврда издата од Националне службе за запошљавање)
  • Ако је у току 2021. године дуже од 6 (шест) месеци корисник пензије, који није радно активан (доказ: Уверење које издаје ПИО за кориснике пензије остварене у РС)

ВАЖНО: Члан Коморе који није измирио чланарину до 31. октобра текуће године, за ту годину, односно није измирио чланарине за претходне године и исто не учини након писане опомене ни до 31. децембра те године исписује се из именика чланова Коморе (члан 17. став 4. Статута Коморе), што за собом повлачи привремено одузимање лиценце у складу са Законом о здравственој заштити (члан 185. став 1. тачка 7). У случају да члан који је исписан из именика чланова Коморе, због неплаћених чланарина, жели да поново поднесе захтев за упис у именик чланова Коморе, дужан је да пре подношења захтева измири цео заостали дуг (члан 17. став 5. Статута Коморе).