LA

Обавезни и добровољни чланови Коморе дужни су да плаћају годишњу чланарину и то одједном или до 10 месечних рата, закључно са 31. октобром текуће године за ту годину. Висина чланарине износи 4.500,00 динара.  

Изузетно, уколико се магистар фармације упише у именик чланова Коморе у другој половини текуће године или испише из именика чланова Коморе у првој половини текуће године, дужан је да плати половину годишње чланарине, односно 2.250,00 динара. 

Годишња чланарина се може уплатити:

  • на текући рачун Фармацеутске коморе Србије број 325-9500900015066-04 уз обавезне назнаке:
    • сврха уплате: Чланарина за 20__. годину
    • позив на број: уписати Ваш ЈМБГ
  • или путем административне забране коју потписујете са својим послодавцем ОВДЕ

Члан Коморе ослобођен је од плаћања чланарине за текућу годину и то:

  1. за време привремене неспособности за рад у непрекидном трајању дужем од 60 дана;
  2. за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, односно одсуству са рада ради посебне неге детета;
  3. у случају незапослености и
  4. пензионер који није радно активан.

Ослобађање од плаћања чланарине из тач. 2) до 4) важи за текућу годину у којој је основ за ослобађање од плаћања трајао дуже од шест месеци.

Ослобођени су од плаћања чланарине магистри фармације - приправници.

Члан Коморе обавезан је да достави писмени доказ - потврду, у случају наступања основа за ослобађање од плаћања чланарине. 

Члан Коморе који није измирио чланарину до 31. октобра текуће године, за ту годину, односно није измирио чланарине за претходне године и исто не учини након писане опомене ни до 31. децембра те године исписује се из именика чланова Коморе (члан 17. став 4. Статута Коморе), што за собом повлачи привремено одузимање лиценце у складу са Законом о здравственој заштити (члан 185. став 1. тачка 7).

У случају да члан који је исписан из именика чланова Коморе, због неплаћених чланарина, жели да поново поднесе захтев за упис у именик чланова Коморе, дужан је да пре подношења захтева измири цео заостали дуг (члан 17. став 5. Статута Коморе). 

У складу са свим горе наведеним, молимо Вас да своју обавезу уплате чланарине за текућу годину извршите до 31. октобра.