LA

У складу са чланом 32. Закона о коморама здравствених радника прописано је да су чланови коморе дужни да уредно плаћају чланарину, надокнаду за упис у именике, као и друге надокнаде за рад коморе, у складу са законом.

Плаћање чланарине се врши на основу Одлуке о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије (одлука у пдф-у) и Одлуке о измени и допуни Одлуке о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије (одлука у пдф-у) које је донела Скупштина Фармацеутске коморе Србије.

Накнада за упис у именик врши се на основу Одлуке о утврђивању износа надокнада за упис у именик, за издавање и обнављање лиценце, за полагање лиценцног испита, за издавање извода из именика, уверења и потврда из евиденција Фармацеутске коморе Србије преузмите (одлука у пдф-у) и Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању износа надокнада за упис у именик, за издавање и обнављање лиценце, за полагање лиценцног испита, за издавање извода из именика, уверења и потврда из евиденција Фармацеутске коморе Србије преузмите (одлука у пдф-у) које је донела Скупштина Фармацеутске коморе Србије.

УПЛАТА ЧЛАНАРИНЕ

Чланарина се уплаћује на текући рачун Фармацеутске коморе Србије број 325-9500900015066-04 уз обавезне назнаке:

  • сврха дознакe:  Чланарина зa 20__. годину
  • позив на број:  Можете контактирати надлежни огранак који ће Вам дати позив на број из базе Коморе или уписати Ваш ИД број или ЈМБГ