LA

Висина чланарине износи 4.500,00 РСД на основу Одлуке о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије (одлука у пдф-у), а сагласно одредбама Статута рок за уплату чланарине за текућу годину је до 31.12. те године.

Чланом 23. став 4. Статута прописано да: „Члан Коморе који није измирио чланарину до 31. децембра текуће године, за ту годину, односно није измирио чланарине за претходне године и исто не учини након писане опомене ни до 28. фебруара наредне године исписује се из именика чланова Коморе.“

Чланом 185. став 1. тачка 7. Закона о здравственој заштити (“Сл.гласник РС“,бр.25/2019) прописано је да Комора по службеној дужности привремено одузима лиценцу здравственом раднику који је исписан из именика надлежне коморе, што за последицу има немогућност обављања здравствене делатности у здравственој установи, односно приватној пракси.

У складу са свим горе наведеним, молимо Вас да своју обавезу уплате чланарине за текућу годину извршите до 31.12. те године.

Накнада за упис у именик врши се на основу Одлуке о утврђивању износа надокнада за упис у именик, за издавање и обнављање лиценце, за полагање лиценцног испита, за издавање извода из именика, уверења и потврда из евиденција Фармацеутске коморе Србије преузмите (одлука у пдф-у) које је донела Скупштина Фармацеутске коморе Србије.

УПЛАТА ЧЛАНАРИНЕ

Чланарина се уплаћује на текући рачун Фармацеутске коморе Србије број 325-9500900015066-04 уз обавезне назнаке:

  • сврха дознакe:  Чланарина зa 20__. годину
  • позив на број:  Можете контактирати надлежни огранак који ће Вам дати позив на број из базе Коморе или уписати Ваш ИД број или ЈМБГ