CI

Plaćanje godišnje članarine propisano je Statutom Farmaceutske komore Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 156/2020) koji je stupio na snagu 2.1.2021. godine. 

1. Godišnja članarina za 2021. godinu ostala je nepromenjena i iznosi 4.500,00 dinara.

Rok za uplatu članarine je najkasnije do 31. oktobra 2021. godine i može se platiti:

  • odjednom ili uplatom do 10 mesečnih rata na tekući račun  broj 325-9500900015066-04 (svrha uplate - Članarina za 2021. godinu; poziv na broj - upisati JMBG)
  • ili putem administrativne zabrane koju potpisujete sa svojim poslodavcem OVDE

2. Članovi Komore koji se ispišu iz Imenika Komore u periodu od 1. januara do 30. juna 2021. godine plaćaju članarinu u iznosu od 2.250,00 dinara.

3. Članovi Komore koji se upišu u Imenik Komore u periodu od 1. jula do 31. decembra 2021. godine plaćaju članarinu u iznosu od 2.250,00 dinara

4. Od plaćanja članarine oslobođeni su magistri farmacije koji su upisani u imenik članova Komore kao pripravnici.

5. Izuzetno, član Komore oslobođen je od plaćanja članarine za 2021. godinu u sledećim slučajevima: 

  • Ako je u toku 2021. godine bio na bolovanju u neprekidnom trajanju dužem od 60 dana (dokaz: Doznaka izdata od nadležnog doma zdravlja).
  • Ako je u toku 2021. godine duže od 6 (šest) meseci bio na porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta, odnosno odsustvu sa rada radi posebne nege deteta (dokaz – jedan od navedenih dokumenata: Potvrda poslodavca, Doznaka izdata od nadležnog doma zdravlja, Rešenje izdato od opštinske ili gradske uprave o pravu na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, )
  • Ako je u toku 2021. godine duže od 6 (šest) meseci bio nezaposlen (dokaz: Potvrda izdata od Nacionalne službe za zapošljavanje)
  • Ako je u toku 2021. godine duže od 6 (šest) meseci korisnik penzije, koji nije radno aktivan (dokaz: Uverenje koje izdaje PIO za korisnike penzije ostvarene u RS)  

VAŽNO: Član Komore koji nije izmirio članarinu do 31. oktobra tekuće godine, za tu godinu, odnosno nije izmirio članarine za prethodne godine i isto ne učini nakon pisane opomene ni do 31. decembra te godine ispisuje se iz imenika članova Komore (član 17. stav 4. Statuta Komore), što za sobom povlači privremeno oduzimanje licence u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (član 185. stav 1. tačka 7). U slučaju da član koji je ispisan iz imenika članova Komore, zbog neplaćenih članarina, želi da ponovo podnese zahtev za upis u imenik članova Komore, dužan je da pre podnošenja zahteva izmiri ceo zaostali dug (član 17. stav 5. Statuta Komore).