CI

Plaćanje godišnje članarine propisano je Statutom Farmaceutske komore Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 156/2020 i 27/2022). 

1. Godišnja članarina iznosi 5.500,00 dinara.

Rok za uplatu članarine je najkasnije do 31. oktobra tekuće godine, za tu godinu i može se platiti:

  • odjednom ili uplatom do 10 mesečnih rata na tekući račun  broj 325-9500900015066-04 (svrha uplate - Članarina za 2023. godinu; poziv na broj - upisati JMBG)
  • ili putem administrativne zabrane koju potpisujete sa svojim poslodavcem OVDE

2. Članovi Komore koji se ispišu iz Imenika Komore u periodu od 1. januara do 30. juna tekuće godine plaćaju članarinu u iznosu od 2.750,00 dinara.

3. Članovi Komore koji se upišu u Imenik Komore u periodu od 1. jula do 31. decembra tekuće godine plaćaju članarinu u iznosu od 2.750,00 dinara

4. Od plaćanja članarine oslobođeni su magistri farmacije koji su upisani u imenik članova Komore kao pripravnici.

5. Izuzetno, član Komore oslobođen je od plaćanja godišnje članarine u sledećim slučajevima: 

  • Za vreme privremene nesposobnosti za rad u neprekidnom trajanju 6 (šest) i više meseci (dokaz: Doznaka izdata od nadležnog doma zdravlja).
  • Ako je u toku tekuće godine bio na porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta, odnosno odsustvu sa rada radi posebne nege deteta u neprekidnom trajanju 6 (šest) i više meseci  (dokaz – jedan od navedenih dokumenata: Potvrda poslodavca, Doznaka izdata od nadležnog doma zdravlja, Rešenje izdato od opštinske ili gradske uprave o pravu na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, )
  • Ako je u toku tekuće godine u neprekidnom trajanju 6 (šest) i više meseci bio nezaposlen (dokaz: Potvrda izdata od Nacionalne službe za zapošljavanje)
  • Ako je u toku tekuće godine u neprekidnom trajanju 6 (šest) i više meseci korisnik penzije, koji nije radno aktivan (dokaz: Uverenje koje izdaje PIO za korisnike penzije ostvarene u RS)  

U slučaju kada osnov za oslobođenje od plaćanja članarine traje šest meseci u jednoj i šest meseci u drugoj godini, član Komore ima pravo na oslobađanje celog iznosa članarine samo za jednu tekuću godinu.

VAŽNO: Član Komore koji nije izmirio članarinu do 31. oktobra tekuće godine, za tu godinu, odnosno nije izmirio članarine za prethodne godine i isto ne učini nakon pisane opomene ispisuje se iz imenika članova Komore (član 17. stav 4. Statuta Komore), što za sobom povlači privremeno oduzimanje licence u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (član 185. stav 1. tačka 7). U slučaju da član koji je ispisan iz imenika članova Komore, želi da ponovo podnese zahtev za upis u imenik članova Komore, dužan je da pre podnošenja zahteva izmiri ceo zaostali dug (član 17. stav 5. Statuta Komore).

Uplatnica za članarinu