CI

U skladu sa članom 32. Zakona o komorama zdravstvenih radnika propisano je da su članovi komore dužni da uredno plaćaju članarinu, nadoknadu za upis u imenike, kao i druge nadoknade za rad komore, u skladu sa zakonom.

Plaćanje članarine se vrši na osnovu Odluke o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije (odluka u pdf-u) i Odluke o izmeni i dopuni Odluke o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije (odluka u pdf-u) koje je donela Skupština Farmaceutske komore Srbije.

Naknada za upis u imenik vrši se na osnovu Odluke o utvrđivanju iznosa nadoknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za polaganje licencnog ispita, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije preuzmite (odluka u pdf-u) i Odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju iznosa nadoknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za polaganje licencnog ispita, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije preuzmite (odluka u pdf-u) koje je donela Skupština Farmaceutske komore Srbije.

UPLATA ČLANARINE

Članarina se uplaćuje na tekući račun Farmaceutske komore Srbije broj 325-9500900015066-04 uz obavezne naznake:

  • svrha doznake: Članarina za 20__. godinu
  • poziv na broj: Možete kontaktirati nadležni ogranak koji će Vam dati poziv na broj iz baze Komore ili upisati Vaš ID broj ili JMBG