CI

Visina članarine iznosi 4.500,00 na osnovu Odluke o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije (odluka u pdf-u), a saglasno odredbama Statuta rok za uplatu članarine za tekuću godinu je do 31.12. te godine.

Članom 23. stav 4. Statuta propisano da: „Član Komore koji nije izmirio članarinu do 31. decembra tekuće godine, za tu godinu, odnosno nije izmirio članarine za prethodne godine i isto ne učini nakon pisane opomene ni do 28. februara naredne godine ispisuje se iz imenika članova Komore.“

Članom 185. stav 1. tačka 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS“,br.25/2019) propisano je da Komora po službenoj dužnosti privremeno oduzima licencu zdravstvenom radniku koji je ispisan iz imenika nadležne komore, što za posledicu ima nemogućnost obavljanja zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi.

U skladu sa svim gore navedenim, molimo Vas da svoju obavezu uplate članarine za tekuću godinu izvršite do 31.12. te godine.

Naknada za upis u imenik vrši se na osnovu Odluke o utvrđivanju iznosa nadoknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za polaganje licencnog ispita, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije preuzmite (odluka u pdf-u) koje je donela Skupština Farmaceutske komore Srbije.

UPLATA ČLANARINE

Članarina se uplaćuje na tekući račun Farmaceutske komore Srbije broj 325-9500900015066-04 uz obavezne naznake:

  • svrha doznake: Članarina za 20__. godinu
  • poziv na broj: Možete kontaktirati nadležni ogranak koji će Vam dati poziv na broj iz baze Komore ili upisati Vaš ID broj ili JMBG