CI

Radi blagovremenog ažuriranja podataka o učešću na akreditovanim programima kontinuirane edukacije, učešću na programima kontinuirane edukacije u inostranstvu, objavljivanja publikacija i studijskim boravcima, kao i broju ostvarenih bodova koji su uslov za obnovu licence, članovi Komore podnose dokumentaciju o navedenim aktivnostima kako bi se isti prihvatili kao deo obavezne kontinuirane edukacije i bodovali prema pravilniku.

Na osnovu dostavljenih dokaza, a nakon provere ispunjenosti uslova, broj ostvarenih bodova upisuje se članu komore u elektronsku bazu podataka u roku od 30 dana.

Potrebna dokumentacija se može podneti putem pošte, lično ili putem mejla na adresu:

 • Ogranak Beograd- Beograd, Mutapova 25, pon.-pet. od 8-16č; ogranakbeograd@farmkom.rs
 • Ogranak Vojvodina - Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 II / 204, pon.-pet. od 8-16č; ogranakvojvodina@farmkom.rs
 • Ogranak Kragujevac - Kragujevac, Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23, pon.-pet. od 8-16č; ogranakkragujevac@farmkom.rs
 • Ogranak Niš sa KiM - Niš, Zelengorska 4, lokal L2, pon.-pet. od 8-16č; ogranaknis@farmkom.rs

Potvrda o učešću na akreditovanom programu kontinuirane edukacije (podnosi se u toku tekuće licencne godine u kojoj je održana edukacija)

 1. Potvrda o učešću na akreditovanim programima kontinuirane edukacije (programi akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije) podnosi se samo u slučaju da organizator nije dostavio izveštaj o održanom programu kontinuirane edukacije ili nije dostavio uredan izveštaj usled čega bodovi nisu evidentirani u Karton kontinuirane edukacije člana Komore. NAPOMENA: U skladu sa Pravilnikom, organizator programa KE je u obavezi da izveštaj sa održanog akreditovanog programa KE dostavi do 15. u mesecu, za prethodni mesec. 

Za programe kontinuirane edukacije održane u inostranstvu (podnosi se u toku tekuće licencne godine u kojoj je održana edukacija)

 1. Potvrda/sertifikat se dostavlja nakon učešća na programu kontinuirane edukacije održane u inostranstvu zajedno sa programom edukacije (sadržaj i satnica).
 2. U slučaju aktivnog učešća (poster prezentacija, usmena prezentacija ili predavanje po pozivu) podnosi se i objavljen sažetak rada i potvrda/sertifikat o aktivnom učešću (ukoliko organizator izdaje takvu potvrdu)

Za studijski boravak (podnosi se 60 dana pre isteka licencne godine u kojoj je obavljen studijski boravak)

 1. Potvrda zdravstvene, odnosno obrazovne ustanove ili privatne prakse u kojoj je oobavljen studijski boravak, detaljan opis aktivnosti koje su obavljene tokom studijskog boravka, pečat i potpis (elektronski, faksimil ili svojeručni) direktora i mentora pod čijim je nadzorom obavljen studijski boravak

Za publikacije (podnosi se mesec dana od dana objavljivanja publikacije)

 1. Za objavljen članak: Impresum časopisa, objavljen sažetak rada
 2. Za knjigu: Naslovna strana, impresum knjige iz koje su dostupni podaci o autoru, izdavaču, uredništvu i recezentima, potvrda izdavača o autorstvu poglavlja
 3. Za uredništvo: Naslovna strana, impresum časopisa iz kojeg su vidljivi podaci: naslov, ISSN broj, naziv izdavača, sastav uredništva, podatak o učestalosti izlaženja
 4. Za recenziju: Potvrda o recenziji